IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Стална и повремена радна тела Скупштине општине

Ради разматрања питања из њене надлежности, Скупштина општине оснива комисије, одборе и савете као стална или повремена тела.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом, одлуком о образовању радних тела или овим статутом није другачије предвиђено.
За чланове и председнике радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.
Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

Стручне комисије:

Име и презиме Место Функција
Веран Младеновић Лозница председник
Митар Игњатовић Брасина заменик председника
Драган Чикарић Мали Зворник члан
Златомир Вукашиновић Доња Борина члан
Љиљана Радић Мали Зворник члан
Славољуб Николић   представник Министарства
Слободан Гајић   представник Министарства
Име и презиме Место Функција
Драган Крстић Доња Борина председник
Весна Љубинац Мали Зворник заменик председника
Ђорђо Јоковић Сакар члан
Зоран Јездимировић Радаљ члан
Име и презиме Место Функција
Бранко Радић Мали Зворник председник
Мирјана Ивановић  Мали Зворник члан
Милан Илић  Радаљ члан
Миломир Петровић Доња Борина члан

Контакт са представницима Скупштине општине Мали Зворник могуће је остварити писаним путем:

Скупштина општине Мали Зворник
Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник

телефоном:
+381 (0)15 471 957

или електронском поштом: zzeljkovic@malizvornik.rs

Контакт особа: Зорица Зељковић
Послови СО Мали Зворник