– организује, координира и надзире рад информационих технологија,
– учествује у планирању развоја,
– обавља најсложеније стручне послове у области планирања развоја, одржавања и сигурности рачунарско-комуникационе инфраструктуре органа локалне самоуправе,
– учествује у организовању, координирању и надзору активности набавке, израде и одржавања наменских програма и база података за кориснике, као и електронских архива у органима локалне самоуправе,
– организује, координира и надзире активности на успоствљању, одржавању и развоју информатичких сервиса органа локалне самоуправе,
– врши стручне административно техничке послове и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању апликација Јединственог бирачког списка и Посебног бирачког списка,
– врши стручне административно техничке послове на одржавању апликација Локалне пореске администрације, Централног система матичних књига,
– у својству администратора органа испред Општине Мали Звроник на Порталу еУправа обавља следеће послове: управљање налозима овлашћених службених лица органа и додељивање нивоа приступа у складу са функционалностима система на Порталу еУправа,
– брине о стручним питањима везаним за географски информациони систем (ГИС), стара се о пословима прикупљања и одржавања просторних података, креира ГИС базе података, врши програмирање и прављење упита и извештаја везаних за ГИС – прикупљање, унос и ажурирање ГИС података у базама Општине Мали Зворник и
– други послови по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Шеф службе

Борис Катић
шеф службе

Тел: 015/7-195-195

Е-пошта: boris.katic@malizvornik.ls.gov.rs