Служба за стручне послове органа општине обавља стручне и Зворник организационе послове који се односе на: административно – стручне послове у вези са припремањем седница Скупштине, скупштинских радних тела и Општинског већа; обраду аката усвојених на седницама; пружање помоћи у раду председника Скупштине; врши протоколарне послове за потребе Председника општине, Скупштине и Општинско веће; врши проверу усаглашености са законом оних нормативних аката (Статута, Пословника, Одлука, Предлога, Закључака, Извештаја) које доноси Скупштина и њена радна тела; по потреби, пружа помоћ Општинској управи у изради нацрта прописа и других општих аката (Статут општине, Статути месних заједница, Одлуке и др.) које предлаже Председник општине или Општинско веће; евидентирање, сређивање и чување изворних аката и докумената о раду Председника општине, Скупштине и Општинског већа; достављање аката усвојених на седницама Скупштине и Општинског већа правним и физичким лицима; пружање стручне помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога које подносе Скупштини и њеним радним телима; прибављање одговора и обавештења које одборници траже; вођење евиденција о одржаним седницама Скупштине, о представкама и притужбама грађана, о обављеним изборима и именовањима; издаје “Службени лист општине Мали Зворник“; обавља послове у вези са завођењем самодоприноса, спровођење референдума и послове око покретања грађанске иницијативе; пружање стручне помоћи Месним заједницама. Служба за скупштинске послове обавља и стручне послове за Фонд за развој. У оквиру службе обављају се и дактилографски послови.