Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 5. редовној седници у петак, 18. децембра, усвојили су предлог одлуке о буџету општине за 2021. годину.

Укупни приходи и примања општинског буџета из свих извора за наредну годину планирани су у износу од 738.000.000 динара.

Основни приходи и примања буџета предвиђени су у износу од 540.700.000 динара, средства из осталих извора у износу од 197.300.000 динара, од чега пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 150.000.000 динара, донације међународних организација у износу од 46.700.000 динара, а трансфер од других нивоа власти у износу од 600.000 динара.

Oдлука о буџету општине за наредну годину урађена је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, којим се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета и финансијских планова, буџетско рачуноводство, извештавање и извршење, финансијско управљање, контрола и друга питања од значаја за функционисање буџетског система и у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Предлог одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину образложио је руководилац општинског одељења за финансије, Милан Јевтић, наводећи да су буџетом за наредну годину, осим финансирања редовних трошкова буџетских корисника, предвиђена значајна новчана улагања у даљи развој привреде у општини по секторима и обнову и изградњу комуналне инфраструктуре.

Као најзначајније пројекте чија реализација предстоји у идућој години, Јевтић је навео изградњу топлане на биомасу, коју ће општина подржати финансирањем трошкова за надзор радова и камата у оквиру кредитног аранжмана за овај пројекат, као и наставак обнове Подземног града Карађорђевића у туристичке сврхе, за шта је општини из буџета Републике Србије опредељено 25.000.000 динара, те даље уређење археолошког локалитета Орловине.

У буџету за 2021. годину, уз подршку Владе Швајцарске, обезбеђена су и средства за изградњу новог вртића у месној заједници Доње Насеље, затим за наставак доградње вишенаменске учионице у Предшколској установи „Црвенкапа“ у Малом Зворнику и изградњу седам дечјих игралишта у неколико месних заједница у општини.

За наставак реконструкције јавног осветљења и уградњу ЛЕД расвете на подручју општине предвиђено је 46.000.000 динара, док је за завршетак радова на изградњи водовода Доња Трешница – Цулине у буџету за наредну годину предвиђено 10.000.000 динара.

Образлажући извештај о извршењу буџета општине за период од 01. јануара до 30. септембра 2020. године, чије је разматрање и усвајање претходило усвајању одлуке о буџету за наредну годину, Јевтић је рекао да су текући приходи и примања буџета у наведеном периоду остварени у износу од 349.489.692,01 динара или 56,03 посто у односу на план.

Пренета средства из ранијих година износе 123.956.081,32 динара, тако да укупно остварени приходи и примања са суфицитом, од јануара до септембра 2020. године, износе 473.445.773,33 динара или 63,32 посто у односу на план, док расходи и издаци буџета општине у истом периоду износе 314.629.324,69 динара или 42,07 посто у односу на укупно планиране расходе.
На 5. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник усвојен је и предлог Кадровског плана у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Интерној ревизији општине Мали Зворник за 2021. годину.

Одборници су подржали и усвајање предложеног Плана детаљне регулације “Изградња насељске саобраћајнице у Доњој Борини и регулисање бујичног потока „Црквењак“, као и предлог одлуке о усвајању Плана детаљне регулације “Регулација дела речног корита у Доњој Борини – Боринска река“, као и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9.544 метара и ширини појаса 20 метара, са изградњом црпних станица за сваки заселак и предлог да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања насеља Радаљ у трећој висинској зони села.

Размотрена је и подржана и одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Дрина“ о усвајању измена и допуна Програма пословања за 2020. годину, као и Програм пословања ЈКП “Дрина“ за 2021. годину.

Након разматрања одлуке о усвајању посебног програма ЈКП „Дрина“ за коришћење средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за наредну годину, усвојен је предлог одлуке о додели текућих субвенција овом предузећу.

Одборници су подржали и предлог одлуке о давању сагласности на споразум о заједничкој локацији за изградњу трансфер станице са линијом за сепарацију отпада, компостаном и рециклажним двориштем за кабасти и остали отпад.

Усвојена је и одлука о финансијској подршци породици са децом у 2021. години, предлог одлуке о усвајању Стратегије развоја предшколског васпитања и образовања општине Мали Зворник 2020 – 2025 године, те предлог Програма постављања привремених објеката на јавним површинама општине Мали Зворник.

На седници Скупштине општине у петак, усвајањем предложених решења, формиран је Савет за младе општине Мали Зворник, те именован члан Савета за безбедност општине Мали Зворник.

У основним школама у Радаљу и Великој Реци разрешен је по један члан школског одбора и именовани нови чланови, као и нови чланови Управног одбора Предшколске установе „Црвенкапа” у Малом Зворнику.

Редовна, 5. седница, локалног парламента у Малом Зворнику и овог пута одржана је у Великој сали Дома културе, уз примену и поштовање мера заштите од заразне болести Ковид – 19, препоручених од стране Завода за јавно здравље из Шапца.

Седницом је председавао председник Скупштине општине Радован Тадић, који је на крају последње овогодишње седнице локалног парламента одборницима и грађанима честитао наступајућу Нову годину и божићне празнике, уз савет да чувају своје здравље и здравље других људи тако што ће наставити да поштују и примењују прописане и препоручене противепидемијске мере.

Љиљана Ристановић