Мали Зворник, 16.07.2020. године

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Председник општине
Број: 06 – 1364
Дана: 16.07.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 39. Став 1. тачка 5., а у вези члана 38. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС“, број 87/2018) и члана 65. став 1. тачка 18. Статута општине Мали Зворник (Сл.лист општине Мали Зворник бр. 21/18), а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 (“Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20 и 94/20), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације број 06-1362/1 од 16.07.2020. године, председник општине Мали Зворник, дана 16.07.2020. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I 

Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Мали Зворник, због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID 19.

II

Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности  и заштите живота и здравља становништва.

III

Ова одлука ступан на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник и на огласној табли у приземљу зграде општине.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Јевтић,с.р.