02.06.2015.

Учесници су током два консултативна састанка у Привредној Комори Србије 01. јуна 2015. године и Бањи Ковиљачи, 05. март 2015. године и дискусија на теме: Управљање водама првог реда – активније укључивање локалне самоуправе у планска решења и у систем надзора, Системи мониторинга, осматрања, цивилна заштита, усклађивање потреба локалних самоуправа са националном легислативом и успостављање система цивилне заштите и улога НВО сектора, а кроз примену искустава на пројекту „Дијалог за превенцију природног хазарда“ усвојили следеће закључке и препоруке:

 • Потребан је Национални одговор на климатске промене, дефинисан Планом управљања ризиком од природног хазарда на националном нивоу.
 • Омогућити инвестирање у превентивне мере заштите у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) Западне Србије, по програмима који би били заједнички конципирани (на нивоу речног слива реке Јадар и Дрина као међународни пројекат), а на основу чланства у Механизму ЦЗ ЕУ.
 • Унапредити сарадњу са Привредном комором Србије и коморама прекограничних регија у области ,,Дијалог за превенцију природног хазарда“ а на основу Сарајевског Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију спремности у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (ДППИ СЕЕ) од 28.11. 2013. године
 • Обезбедити локалним самоуправама ресурсе за процену угрожености и планирање превентивних и оперативних мера ЦЗ кроз План заштите и спасавања по врстама опасности.
 • Остварити бољу сарадњу и комуникацију референата за заштиту животне средине, цивилне заштите и безбедност свих ЈЛС учесница у пројекту “Дијалог за превенцију природног хазарда“.
 • Обавезати локалне самоуправе да донесу два важна развојна-финансијска документа:
  – Петогодишњи програм развоја заштите и спасавања у општини
  – Годишњи план развоја заштите и спасавања у општини
  као основни документ за материјализацију планираних активности и обезбеђен инструмент сопственог учешћа при конкурсима за донације.
 • Наставити рад на даљем усаглашавању националних прописа у области заштите животне средине и ЦЗ са прописима Европске уније са: Директивом 2007/60/ЕЦ, Директиве SEVESO III ЕУ 2012/18/ЕУ и Одлуком Парламента и Већа ЕУ бр.1313 из 2013 о Механизму Уније за ЦЗ и Споразумом о приступању Механизму ЦЗ ЕУ.
 • Радити на имплементацији: Закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње (Службени гласник РС, 128/14), Закона о водама (Службени гласник РС, 30/10), Закона о јавним путевима (Службени гласник РС, 101/05, 123/07, 101/11, 93/12), Закона о фонду за заштиту животне средине (Службени гласник РС, 72/09, 101/11), Закона о ВС (Службени гласник РС, 111/09).
 • Предложити потребне измене подзаконских прописа којима ће се обезбедити да хуманитарна помоћ стигне до одредишта по жељи донатора.
 • Успоставити националну контролу хазарда, урадити Катастар ерозивних подручја Србије, израдити Катастар бујичних токова, Катастар изведених противерозивних радова, Карту сеизмо-ризика…
 • Обезбедити средстава за одржавање дониране опреме ЦЗ (ватрогасних возила и возила ХМП), кроз Фонд за заштиту и спасавање.
 • Обезбедити ангажовање неопходног стручног кадра – менаџере ЦЗ у локалним самоуправама који би се бавили искључиво проценом угрожености од елементарних непогода и други несрећа/ризиком, заштитом и спасавањем и повезати их функционално и организационо са рефератима заштите ЖС.
 • НВО-и треба да буду оснажени и подстакнути од државе и саме локалне заједнице кроз облике помагања конкретних пројеката и активности чији коначни корисници ће бити локалне заједнице.
 • Радити на подизању нивоа јавне свести – кроз информисање јавности, едукацију грађана, а посебно младих, адекватним активностима у школама и наменским програмима које би спроводиле НВО у јединицама локалне самоуправе. 

Ови закључци биће достављени:
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије
Министарству јавне управе и локалне самоуправе Републике Србије
Министарству унутрашњих послова Републике Србије
Канцеларији за помоћ поплављеним подручјима
Скупштинама општина на територијама региона Подриња
Канцеларија Владе Србије за сарадњу са цивилним друштвом, Београд
Привредној Комори Србије
Регионалном центру за животну средину, Београд
Шведској развојној агенцији – СИДА

Усвојено од стране учесника радионице:

Еко Дрина, Мали Зворник
Омладинско – еколошко удружење „Наша Љубовија“, Љубовија
Унија еколога УНЕКО, Београд
Унија еколога “Подриње”, Мали Зворник
Унија еколога УНЕКО, Шабац
Канцеларија за младе Мали Зворник
Канцеларија за младе Шабац
Удружење пчелара ”Матица” Мали Зворник
Удружење жена “Незаборав” Мали Зворник
Канцеларија за младе Лозница
Одред извиђача ”Гучево” Лозница
ПСК ”Соко” Крупањ
Удружење ”Еко бике”
СО Мали Зворник
СО Љубовија
СО Лозница
СО Крупањ
СО Богатић
СО Осечина
Удружење грађана “Нимбус” Лозница
Удружење Љон, Љубовија
Планинарски клуб “Гучево” Лозница
ENVITECH, Београд
Удружење “Кошутња стопа” Мали Зворник
ИИП “Лозница Инфо”
“Еко Центар”, Београд
Удружење ”Зелено око” Крупањ
Удружење “Екос” Шабац
Хидроелектрана “Зворник” Мали Зворник
Удружење “Грађански савет општине Мали Зворник”