Na osnovu člana 7. stava 1. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda  (,,Sl.glasnik RS“ broj 24/2012) i Odluke Opštinskog veća opštine Mali Zvornik broj 06-439 od 24.03.2014. godine, Komisija  za davanje u zakup poslovnog prostora-dela Doma kulture u Brasini dana 03.04.2014.godine raspisuje sledeći 

O G L A S

o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda
za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini – dela Doma kulture u Brasini

Zakupodavac nepokretnosti, poslovnog prostora, u javnoj svojini je opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, 15318 Mali Zvornik i isti se daje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda.

Predmet zakupa je poslovni prostor – deo objekta Doma kulture u Brasini (ranije kafana) ukupne površina 95 m². ( KP 533/11 u KO Brasina) i u zakup se daje vezano (I i II ulaz), na vremenski period od najmanje 2 godine od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Zakupac je dužan da u vreme zakupa u poslovnom prostoru, koji se daje u zakup, obavlja privrednu  delatnost.

Uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću koja se daje u zakup moguće je izvršiti u zgradi opštine Mali Zvornik u ulici Kralja Petra I, broj 38, Mali Zvornik u kancelariji broj 24 u periodu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu ,,Danas“. Ponude dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno ,,Ponuda za zakup poslovnog prostora – dela Doma Kulture u Brasini, ne otvarati“ na adresu opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, 15318 Mali Zvornik, ili ih u propisanom roku, uz identičnu naznaku na koverti, predati na šalter pisarnice opštine Mali Zvornik.

Razmatranje prispelih ponuda obaviće se dana 24.04.2014. godine u zgradi opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u sali Opštinskog veća u 12 časova.

Najniža cena zakupnine poslovnog prostora je 94 € evra mesečno i biće izražena u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izvršene uplate.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Svi ponuđači dužni su položiti depozit u iznosu od 10.800,00 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Mali Zvornik broj 840-789804-38 sa pozivom na broj  97 97–065.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine. Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija koja sprovodi postupak davanja u zakup predmetne nepokretnosti u javnoj svojini, zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

Svi ponuđači će o izboru zakupca biti obavešteni pismenim putem u roku od sedam dana od dana  donošenja Odluke.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda je sedam dana od dana razmatranja prispelih ponuda.

Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jednistveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, delatnost koja će se u poslovnom prostoru obavljati i ponuđeni mesečni iznos zakupnine.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda a nepotpune ili neblagovremene ponude biće odbačene.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 015/472-270.

Ovaj Oglas je u dnevnom listu ,,Danas“ objavljen dana 04.04.2014. godine.

 

Broj: 06-439/1
U Malom Zvorniku 03.04.2014.god.      

OPŠTINA MALI ZVORNIK
KOMISIJA ZA DAVANJE U ZAKUPPOSLOVNOG PROSTORA
DELA DOMA KULTURE U BRASINI