Решења о именовању привременог заступника

Општинска управа општине Мали Зворник на основу члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), решавајући у поступку експропријације катастарских парцела на подручју општине Мали Зворник по Предлогу Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282, чији је законски заступник Зоран Дробњак, генерални директор а пуномоћник Горан Томић, руководилац Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Зоран Бркић на основу овлашћења начелника Општинске управе број 06-1599/4 од дана 02.08.2018. године, доноси следећа Решења о постављењу привременог заступника и то за: