IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

2. Извршни органи Општине

Извршни органи
Члан 62.

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.

а) Председник Општине

Избор председника и заменика председника Општине
Члан 63.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Неспојивост функција
Члан 64.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Надлежност
Члан 65.

Председник Општине:
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
7) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
9) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
10) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
11) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
12) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
13) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
14)закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине;
15) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
16) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
17)закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
18) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом, командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
20) информише јавност о свом раду;
21) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
23) поставља и разрешава помоћнике председника општине;
24) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане;
25) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
26) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.

Председник општине је извршни орган општине и бира га Скупштина општине из реда одборника Скупштине општине. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине.

Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине. Председнику општине и Заменику председника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник општине и Заменик председника су на сталном раду у Општини.

Председник општине:

1)представља и заступа Општину;

2)предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)наредбодавац је за извршење буџета;

4)оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

7)усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)информише јавност о свом раду;

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежност

11)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје Зворник надлежности;

12)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

Председник општине има Заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине Мали Зворник

Зоран Јевтић
дипломирани инжењер рударства

Канцеларија број: 15

Тел: 015/471-300 – централа

Биографија

Зоран Јевтић је рођен 24. Децембра 1963. године у селу Сакар, општина Мали Зворник. Основну школу је завршио у Малом Зворнику, а Гимназију у Зворнику, БиХ.

Војску је одслужио у Шкофјој Лоци у Марибору, Словенија, од 1982. -1983. године.

На рударско – геолошком факултету у Тузли дипломирао, јануара 1988. године. Стручни испит за дипломираног инжењера рударства – смер експлоатациони положио марта 1991. године у Београду. Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду положио јула 2009. године у Београду.

Запослен у предузећу „ Равнаја“ АД Мали Зворник, на месту Руководилац РЈ „ Каменолом „ и лице за безбедност и здравље на раду, у радном односу од 01.03.1988. године до 04.10.2012.године. Заменик председника СО-е од 28.05.2012. године до 04.10.2012. године, када је изабран за Заменика председника општине, где је био до 27.11.2013. године. За Председника општине је изабран 27.11.2014. године, где је до дана данашњег.

Члан је Српске напредне странке од 01.10.2008.године. Повереник ОО СНС Мали Зворник од 09.02.2010. године, а председник ОО СНС Мали Зворник од 29.07.2010.године.

Ожењен је и отац два сина.

Заменик председника општине Мали Зворник

Милисав Деспотовић

Канцеларија број: 15

Тел: 015/471-300 – централа

Email: zamenik.predsednika@malizvornik.ls.gov.rs

Биографија

Милисав (Милан) Деспотовић је рођен 09.11.1962. године у Зворнику.

Држављанин је Републике Србије, живи у Доњој Борини, Лепенички пут бр.59.

Основну школу завршио је у Доњој Борини, а средњу школу у Лозници, где је стекао звање Стручни радник у служби јавног информисања. Уписао је факултет Народне одбране, али је након три положена испита напустио студије. Служио је војни рок у Брчком.

Од 1987. године радио је у породичној фирми С.З.Р „Џиги“ која се успешно бавила трговином. Приватни је предузетник од 1997. године, и оснивач радње С.З.Р „Деспот“ каја се бави ископом и свим другим радњама у грађевинарству. 

Ожењен је и отац два сина.