IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

2. Извршни органи Општине

б) Општинско веће

Састав и избор
Члан 67.

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 5 чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

Неспојивост функција
Члан 68.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност
Члан 69.

Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
5) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
7) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
10) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине
11) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
12) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
13) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
14) поставља општинског правобраниоца;
15)доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица
опште намене и обављају и друге послове одређене законом.
16) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
17) образује жалбену комисију;
18) образује комисије и стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
19) информише јавност о свом раду;
20) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
21) врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.

Положај председника Општине у Општинском већу
Члан 70.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Кворум за рад и одлучивање
Члан 71.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

Пословник Општинског већа
Члан 72.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.

Привредни савет
Члан 73.

Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет даје иницијативе, сугестије и мишљења везана за економски развој,
разматра стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за привреду и прати њихово спровођење.
Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског већа.

Састав Привредног савета
Члан 74.

Председника и 4 члана Привредног савета именује Општинско веће на време трајања мандата Општинског већа.
Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна удружења и предузетници.
Председник и најмање једна половина чланова Привредног савета именују се из састава привредника и предузетника, односно њихових удружења.

Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 75.

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
Општинско веће је дужно да Скупштини општине подноси шестомесечни извештај о раду.

Разрешење и оставка председника Општине
Члан 76.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута.
Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Председник општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине.

Дејство разрешења и оставке председника Општине
Члан 77.

Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа.

Разрешење и оставка заменика председника Општине, односно члана Општинског већа
Члан 78.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
Председник Општине је дужан да истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.
О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.
У случају из става 4. овог члана, председник Општине је дужан да на наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.

Вршење текућих послова по престанку мандата због разрешења или оставке
Члан 79.

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

Престанак мандата извршних органа Општине због престанка мандата Скупштине
Члан 80.

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

Чланови општинског већа су:

Драган Николић

дипломирани просторни планер

Урбанистичко планирање и грађење, пројектни менаџмент, уређење насеља, изградњу објеката, одржавање стамбених зграда, здравство, брига о примарној здравственој заштити и предлагање мера за побољшање услова за заштиту здравља становништва.

Александар Врачевић

дипломирани технолог

Економски развој, финансирање послова општине, јавна потрошња, буџет, буџетска контрола и ревизија, самодопринос, хартије од вредности, приватизација, денационализација, запошљавање и сарадња са Националном службом за запошљавање, јавна предузећа, комунална делатност и развој комуналне инфраструктуре.

Ранисав Бајуновић

просветни радник

Праћење рада и сарадња у области туризма, културе, образовања, бриге о деци и омладини, спорта и информисања.

Бојан Трифуновић

електричар

Област енергетике, електрификације, привреде, приватног предузетништва и стварања услова за развој малог и средњег предузетништва.

Бранко Јовић

електричар

Решењем о констатацији престанка мандата члана општинског већа општине Мали Зворник, број 06- 1742 од 21.09.2020 . године престао је мандат одборнику Младену Савићу. (Решење)

Општинско веће је извршни орган Општине. Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 5 чланова. (укупно 7 чланова)

Председник општине Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства је председник општинског већа. Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Заменик председника општине Милош Радојчић, дипломирани правник је по функцији је члан Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће у складу са законом:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте из своје надлежности а коједоноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) извршава надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

9) информише јавност о свом раду;

10) доноси пословник о раду на предлог председника општине;

11) врши друге послове које утврди Скупштина општине.