IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

2. Извршни органи Општине

Извршни органи
Члан 62.

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.

а) Председник Општине

Помоћници председника Општине
Члан 66.

Председник Општине може да има једног помоћника који обављају послове из појединих области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).
Помоћник председника Општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врши и друге послове по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава помоћника, који обавља послове најдуже док траје дужност председника општине.
Помоћник председника Општине поставља се у Кабинету председника Општине.

Председник општине је извршни орган општине и бира га Скупштина општине из реда одборника Скупштине општине. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине.

Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине. Председнику општине и Заменику председника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник општине и Заменик председника су на сталном раду у Општини.

Председник општине:

1)представља и заступа Општину;

2)предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)наредбодавац је за извршење буџета;

4)оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

7)усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)информише јавност о свом раду;

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежност

11)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје Зворник надлежности;

12)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

Председник општине има Заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Кабинет председника општине Мали Зворник

Александра Ракић
мастер инжењер грађевинарства

Канцеларија број: 30

Тел: 015/7-195-188 локал 131

Email: aleksandra.zekic@malizvornik.ls.gov.rs

Биографија

Александра Д. Ракић рођена је 07.05.1993.  у Лозници. Основну школу (ОШ „Свети Сава“) завршила је у Зворнику, а средњу школу у СШЦ „Петар Кочић“ – смер економски техничар ,такође у Зворнику, као носилац Вукове дипломе. Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, уписује 2012. на смеру за конструкције и материјале. Завршни рад из дрвених конструкција  брани октобра 2016.  пред комисијом следећег састава:

проф. др Ленарт Ђерђ – ментор и редовни професор, проф. др Драган Лукић редовни професор и проф. др Карољ Касаш редовни професор. Исте године уписује мастер студије такође на овом  факултету на смеру за Бетонске конструкције.

Октобра 2017. брани завршни рад мастер студија на тему „Утицај хемијских процеса на трајност бетонских и армирано бетонских конструкција“ пред комисијом у следећем саставу :

 проф. др Данијел Кукарас–ментор и редовни професор,  проф. др Мартина Војнић Пурчар-продекан за науку  и проф. др Љиљана Козарић редовни професор.

Стручни испит положила 2018. из области конструкција на тему „Прорачун армирано бетонске хале складишта“.

На Универзитету Сингидунум у Београду 2019. завршава усавршавање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Говори и пише енглески и руски језик, а служи се немачким.

Радно искуство стицала волонтерским и хонорарним радом у грађевинским фирмама и као предавач у Средњој школи Мали Зворник, а након тога у Општинској управи општине Мали Зворник.

Биљана Спасеновић
дипломирани правник

Канцеларија број: 30

Тел: 015/7-195-188 локал 131

Email: biljana.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs

Биографија

Биљана Спасеновић, рођена је 22.01.1989. године у Лозници. Завршила је Основну школу „Милош Гајић“ у Амајићу и Средњу школу у Малом Зворнику-смер економски техничар, са одличним успехом.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Након обављеног приправничког стажа, обављала је послове Секретара у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини.

У Општинској управи општине Мали Зворник запослена је од 03.04.2019. године, а од 01.05.2021. године, распоређена је на Послове локалног економског развоја у Кабинету председника општине.

Говори руски језик.