Општинском управом руководи начелник Општинске управе.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник Општинске управе:

 • представља и заступа Општинску управу
 • организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа запослених
 • покреће, води, одлучује о дисциплинској одговорности и изриче дисциплинске мере
 • даје Општинском већу предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Мали Зворник
 • обједињује и усмерава рад организационих јединица, распоређује руководиоце организационих јединица у управи
 • решава сукоб надлежности између организационих јединица, даје посебна овлашћења руководиоцима организационих јединица, односно запосленима који доносе решења у управном поступку
 • издаје, по потребни, налоге за рад свим запосленима у оквиру општинске управе
 • решава о изузећу службеног лица у општинској управи
 • доноси правилнике, наредбе, упуства и решења у складу са законом и другим општим актима
 • обавља идругепослове утврђене законом, статутомопштине и одлукомо општинској управи

Начелник општинске управе општине Мали Зворник

Маризела Андрић
дипломирани правник

Канцеларија бр: 15

Тел. 015/471-300 – централа

Email: nacelnik@malizvornik.ls.gov.rs

Заменик начелника општинске управе општине Мали Зворник

Бранко Илић
дипломирани правник

Канцеларија бр: 18

Тел. 015/7-195-188 – локал 118

Email: zamenik.nacelnika@malizvornik.ls.gov.rs