Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности обавља послове на основу Закона и других прописа, који се односе на спровођење прописа о локалној самоуправи и унапређење организације рада и модернизације Општинске управе , праћење законитости, ефикасности и ажурности рада управе, вођење персоналне евиденције и стручни послови у вези са радним односом радника запослених у Општинској управи, послови писарнице, издавање уверења и потврда на основу података о којима се води или не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом, издавање радних књижица, послове припремања и извршавања буџета општине, локалне јавне приходе и расходе, финансијскорачуноводствене послове за потребе општине, Општинске управе, Фондова и месних заједница, послове благајне, врши послове за инвалидско-борачку, социјалну и дечију заштиту, послове вођења матичних књига, врши стручне послове за збрињавање избеглица на територији општине, послове архиве, избора одборника, вођења регистра становника и општег бирачког списка, оверу потписа, рукописа и преписа, послове текућег и инвестиционог одржавања зграде, послове возача, курира, послове портира и послове одржавања хигијене.

Одељење врши и друге послове друштвених делатности у складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком, као и опште управе које Република повери општини.

У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности образују се и месне канцеларије:

  1. Месна канцеларија Доња Борина, за подручје насељеног места Доња Борина;
  2. Месна канцеларија Радаљ, за подручје насељеног места Радаљ;
  3. Месна канцеларија Амајић, за подручје које обухвата насељена места Амајић, Будишић, Доња Трешница, Цулине и Читлук;
  4. Месна канцеларија Велика Река, за подручје насељених места Велика Река и Вољевци.

Месне канцеларије врше послове који се односе на оверу потписа, преписа, овлашћења и рукописа,изјава о кућној заједници, узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа, овера изјава на основу сведока, послове пријема поднесака за Општинску управу и њихово достављање и друге послове у оквиру своје надлежности које им се повере Законом, Статутом и другим актима Скупштине општине, Општинског већа, председника општине.

У вршењу послова и задатака које обављају, месне канцеларије остварују сарадњу са другим органима, стручним службама и месним заједницама.
Месне канцеларије обављају стручне и административно-техничке послове (осим финансијских) за потребе месних заједница на свом подручју, ако им вршење тих послова буде поверено од стране месних заједница.

У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе, на основу уговора, а које закључује начелник Општинске управе, односно лице које он овласти, уз сагласност председника општине.

Руководилац одељења

Милан Јевтић
дипломирани економиста

Тел: 015/7 – 195 – 188 локал 105

Е-пошта: jevtic.milan@malizvornik.rs

Служба за информационе технологије (IT)