Законом о локалној самоуправи прописано је образовање Општинске управе од стране Скупштине општине, у циљу обављања следећих послова:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

Општинске управа је орган Општине.

Скупштина општине Мали Зворник је Одлуком о Општинској управи образовала Општинску управу као јединствену службу.

Послови Општинске управе у оквиру права и дужности општине врше основне организационе јединице и то:

Сагласно Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи Мали Зворник, образовано је 3 (три) основне организационе јединице, у којима је запослено 38 извршилаца.

1. У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру систематизовано је 13 радних места.

2. У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности систематизована су 22 радна места.

3. У оквиру одељења за локалну пореску администрацију систематизована су 4 радна места.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинским управама систематизована су и два места за постављена лица: начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе.