У оквиру Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности, као унутрашња организациона јединица образује се Служба буџета у оквиру које се обављају финансијско-рачуноводствени послови за Општину, Скупштину општине и њихова тела, Фондове и месне заједнице, Општинску управу, који се односе на послове буџета и то на послове израде упутства, процедуру и смерница за припрему и доношење буџета и финансијских планова буџетских корисника, контролу и праћење примања и издатке, тј. извршење буџета; послове трезора и интерне контроле који обухватају финансијско планирање, управљање готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, отварање и контрола банкарских рачуна и подрачуна свих корисника, управљање имовином, ликвидношћу и дугом; послове буџетског рачуноводства и извештавања који обухватају обрачун плаћања и евидентирања примања, вођење дневника , главне књиге и других помоћних књига за сва примања и издатке, израду периодичних извештаја и завршних рачуна; послове благајне (обрачун и исплата зараде и свих других видова накнада и примања), као и друге финансијско-рачуноводствене послове у складу са законом и другим прописима који регулишу и уређују ову област.