Одељење за локалну пореску администрацију, у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи обавља следеће послове:

– води поступак (утврђивање пореским решењем, наплату и контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:

– води регистар обвезника изворник прихода јединице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа;

– врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;

– врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;

– врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом;

– врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;

– води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;

– примењује јединствени информациони систем за локалне јевне приходе;

– води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима;

– планира и спроводи обуку запослених;

– пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи;

– по службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа;

– обезбеђује примену прописа и слободном приступу информација од јавног значаја;

– врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; У овом Одељењу обављају се и други послови утврђени Законом, другим прописима, Статутом општине и овом Одлуком.

Руководилац одељења

Мирјана Јовановић
дипломирани економиста

Тел: 015/472-350

Е-пошта: lpam.zvornik@mts.rs

ПОРЕСКИ ИНФОРМАТОР