Скупштина општине Мали Зворник је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Председника општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у датом року, седницу може заказати подносилац захтева, а председава јој одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине одговоран је Председник Скупштине.

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава информисања, овлашћени представници предлагача, представници државних органа, јавних предузећа, установа, служби и месних заједница чије присуство председник Скупштине општине одобри.

Скупштина општине у складу са законом:

1) доноси Статут Општине и Пословник Скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун Општине;

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

5) доноси Урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

7) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Општине и врши надзор над њиховим радом, разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара Скупштине;

12) бира и разрешава председника општине, а на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;

13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону.

14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) доноси акта о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и субјектима ради остваривања заједничких пројеката;

17) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

18) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

20) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

21) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Положај Скупштине општине
Члан 29.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.

Састав Скупштине општине
Члан 30.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

Сазивање конститутивне седнице
Члан 31.

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине општине претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине.

Конституисање Скупштине
Члан 32.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављењем секретара Скупштине општине.

Број одборника
Члан 33.

Скупштина општине има 29 одборника.

Мандат
Члан 34.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Заклетва
Члан 35.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Мали Зворник придржавати Устава, закона и Статута општине Мали Зворник, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.“

Неспојивост функција
Члан 36.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављена.

Имунитет одборника
Члан 37.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

Права и дужности одборника
Члан 38.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да на лични захтев добије од органа и служби Општине податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.

Накнаде и друга примања одборника
Члан 39.

Право одборника на накнаду за рад, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

Надлежност Скупштине општине
Члан 40.

Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистички план Општине;
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
11) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
17) именује и разрешава главног урбанисту;
18) усваја Кадровски план;
19) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
20) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
21) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
22) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
24) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;
25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
26) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
27) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
28) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
29) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
30) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
31) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
32) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
33) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
34) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;
35) доноси програм и план енергетске ефикасности;
36) уређује поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
37) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
38) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
39) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
40) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
41) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
42) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
43) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
44) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
45) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
46) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
47) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
48) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
49) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
50) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
51) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
52) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
53) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
54) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
55) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
56) информише јавност о свом раду;
57) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
58) може да организује службу правне помоћи грађанима;
59) уређује организацију и рад мировних већа;
60) утврђује празник Општине;
61) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
62) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
63) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
64) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
65) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
66) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
67) разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;
68) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
69) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
70) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Кворум за рад и одлучивање
Члан 41.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у одређеној области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Општине;
7)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;
9)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
10) утврђује празник општине
11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине;
12) усваја Етички кодекс и
13)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

Сазивање
Члан 42.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним не сазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне ситуације.
Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине.

Јавност рада
Члан 43.

Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине општине.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Актуелне вести у вези са седницама Скупштине општине Мали Зворник:

1905, 2023

Дневни ред 23. редовне седнице СО Мали Зворник

19 маја, 2023|Categories: Најновије вести, Седнице скупштине|

ПРЕУЗМИТЕ ДНЕВНИ РЕД 23. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СО МАЛИ ЗВОРНИК ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

1204, 2023

Одржано 22. редовно заседање Скупштине општине Мали Зворник

12 априла, 2023|Categories: Вести, Најновије вести, Седнице скупштине|

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на редовној 22. седници локалног парламента одржаној у петак, 7. априла, размотрили су и подржали 14 тачака дневног реда, међу којима неколико извештаја о раду за 2022. годину и [...]

2212, 2022

Усвојен буџет за 2023. годину

22 децембра, 2022|Categories: Вести, Најновије вести, Седнице скупштине|

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 20. редовној седници у уторак, 20. децембра, усвојили су предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину, према којој су приходи и примања буџета у наредној години [...]

Учитајте још вести