IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Стална и повремена радна тела Скупштине општине

Ради разматрања питања из њене надлежности, Скупштина општине оснива комисије, одборе и савете као стална или повремена тела.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом, одлуком о образовању радних тела или овим статутом није другачије предвиђено.
За чланове и председнике радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.
Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

Стална радна тела:

Име и презиме Место Функција
Младен Мићић Радаљ председник
Владимир Пашћан Мали Зворник члан
Андрија Илић Мали Зворник члан
Зоран Николић Радаљ члан
Борис Вучетић Мали Зворник члан
Ранко Ристановић Доња Борина члан
Бранко Јовић Радаљ члан
Бошко Атанацковић Доња Борина члан
Миленко Мијатовић Мали Зворник члан
Име и презиме Место Функција
Тања Перић Брасина председник
Милена Петковић  Доња Борина заменик председника
Јела Врачевић Цулине члан
Горан Видаковић Мали Зворник члан
Др Марко Стевановић  Мали Зворник члан
Име и презиме Место Функција
Јован Антонић Брасина председник
Светлана Тадић Доња Трешњица заменик председника
Дијана Дангић Мали Зворник члан
Драгана Ћирковић Милошевић  Мали Зворник члан
Др Гордана Цмиљановић  Мали Зворник члан
Име и презиме Место Функција
Миленко Јовић Радаљ председник
Александар Средојевић Радаљ заменик председника
Владан Тодоровић Велика Река члан
Горан Видаковић  Мали Зворник члан

Контакт са представницима Скупштине општине Мали Зворник могуће је остварити писаним путем:

Скупштина општине Мали Зворник
Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник

телефоном:
+381 (0)15 471 957

или електронском поштом: zzeljkovic@malizvornik.rs

Контакт особа: Зорица Зељковић
Послови СО Мали Зворник