Лице за заштиту података о личности, у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона има следеће обавезе:

– информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;

– прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;

– даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона;

– сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављње мишљења из члана 55. Закона.

 

Контакт овлашћеног лица за заштиту података о личности у Општинској управи општине Мали Зворник:

Биљана Спасеновић, дипл. правник
Послови локалног економског развоја
Адреса: Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник
Тел: 015/7-195-188 локал 131
Е-пошта: opstinamalizvornik@gmail.com   biljana.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs