Поштовани грађани,

Закон о финансирању локалне самоуправе омогућио је да се средства из изворних прихода у целости користе за обављање њених послова. Дакле, средства од пореза на имовину су приход општине. Средства од наплате пореза на имовину користе се за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката што омогућава квалитетније услове живота и рада у општини која их прикупља.

У циљу Ваше боље информисаности о Вашим правима и обавезама по основу пореза на имовину на овој страници ће Вам бити доступне све релевантне информације.

Водич кроз порез на имовину

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2) право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица;

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државина непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државина непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државина и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови

– правна и физичка лица који су имаоци неког од права које је предмет опорезивања порезом на имовину

– корисници непокретности када је ималац права на непокретности непознат и када је непокретност коју је стекла и користи јавна служба и организације чији је оснивач Република

-држалац непокретности

Пореска пријава се подноси за правна лица сваке године, а за физичка лица само у случају када су измењени подаци који су од значаја за опорезивање у тој години.

Пореска пријава се подноси на обрасцу ППИ-2 / Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, Општини Мали Зворник-Општинској управи- Одељењу локалне пореске администрације.

Пореска пријава ППИ-2 подноси се за сваку непокретност посебно, што значи да ће порески обвезник поднети онолико пореских пријава колико има непокретноси на територији општине Мали Зворник
За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са овим законом, обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке следеће пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.

За имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са Законом о порезима на имовину, обвезник који не води пословне књиге, дужан је да поднесе пореску пријаву ако је дошло до промене од утицаја на висину пореске обавезе за ту имовину о којој нису садржани подаци у поднетој пореској пријави и то у период од 1. до 31. јануара пореске године која следи години у којој је дошло до промене која се пријављује.

Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности утврђена у складу са Законом о порезима на имовину.

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност.

Утврђивање пореза на имовину врши се на основу података из пореске пријаве и других података којима располаже орган надлежан за утврђивање пореза на имовину. Порез на имовину утврђује се за календарску годину, применом одредаба Закона о порезима на имовину, Решења о утврђивању просечних цена мкв одговарајућих непокретности по зонама, као и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се имовина налази о стопама пореза на имовину, одлуке којом су одређене зоне (укључујући и најопремљеније зоне) и акта о коефицијентима за непокретности у зонама, који важе на дан 15. децембра текуће године.

За имовину за коју пореска обавеза настане у току пореске године, порез на имовину за ту годину утврђује се за период од настанка пореске обавезе до истека те године, односно до престанка пореске обавезе у тој години.

Порез на имовину обвезник који не води пословне књиге плаћа тромесечно, у износу утврђеном решењем, сразмерном броју дана у тромесечју за које се порез плаћа у односу на пореску обавезу утврђену за пореску годину, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода.

До доспелости пореске обавезе по решењу о утврђивању пореза на имовину за пореску годину, обвезник порез плаћа аконтационо – у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.

Позитивну разлику између пореза утврђеног решењем органа јединице локалне самоуправе и аконтационо плаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању пореза.

Порез на имовину се плаћа по стопама које су утврђене Законом о порезима на имовину.
Утврђени порез на кући за становање или стану у којем станује обвезник умањује се за 50%, а највише 20.000 динара.

Утврђени порез на куће за становање и станове површине до 60 м2, који нису на грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у закуп, а у којима станују само лица старија од 65 година, умањује се за 75%.

Пореска ослобађања су прописана одредбом члана 12. Закона о порезима на имовину, али порески обвезник није овлашћен да не поднесе пријаву ако сматра да има право на пореско ослобођење. Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву, а орган надлежан за утврђивање пореза утврђује евентуално постојање права на пореско ослобођење.
Образац пореске пријаве ППИ-2 можете добити у канцеларији Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Мали Зворник, на сајту општине Мали Зворник или купити у књижарама.
Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана, за:

1) имовину за коју настане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у складу са чланом 33б Закона о порезима на имовину, рачунајући од дана настанка пореске обавезе;

2) имовину за коју престане пореска обавеза за коју пореску пријаву није поднео преко јавног бележника у складу са чланом 33б Закона о порезима на имовину, рачунајући од дана престанка пореске обавезе;

3) имовину коју предузетник који води пословне књиге почне да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана евидентирања;

4) имовину коју предузетник који води пословне књиге престане да евидентира у пословним књигама, рачунајући од дана престанка евидентирања;

5) имовину у пословним књигама физичког лица које је изгубило својство предузетника који води пословне књиге (одјавом, по сили закона и др.), рачунајући од дана престанка тог својства;

6) непокретност за коју је обвезнику престало право на пореско ослобођење у складу са законом, рачунајући од 184. дана од дана њеног уступања другом лицу ради остваривања прихода.

Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву на сваку непокретност, без обзира да ли је непокретност “легализована” или не, да ли се користи или не, без обзира на врсту материјала од којег је изграђена.
Казна за физичко лице које не поднесе пореску пријаву износи од 5.000-50.000 динара (чл. 180. ст.1. тачка 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији – Сл. гласник РС бр. 80/2002 …..95/18.)

Порески обвезник – правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника-чл.177.Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гласник РС”,бр.80/2002…95/18).

Поштовани грађани,

Закон о финансирању локалне самоуправе омогућио је да се средства из изворних прихода у целости користе за обављање њених послова. Дакле, средства од пореза на имовину су приход општине. Средства од наплате пореза на имовину користе се за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката што омогућава квалитетније услове живота и рада у општини која их прикупља.

Одељење за локалну пореску администрацију
ОУ Мали Зворник

Актуелне вести у области пореза на имовину:

602, 2022

Рок за уплату првог квартала пореза на имовину истиче 14. фебруара

6 фебруара, 2022|Categories: Вести, Локална пореска администрација, Најновије вести|Tags: , |

Одељење за локалну пореску администрацију општине Мали Зворник обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруара 2022. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину [...]

3011, 2021

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

30 новембра, 2021|Categories: Вести, Локална пореска администрација, Најновије вести|

Општинско веће општине Мали Зворник је на седници одржаној дана 30.11.2021. године донело РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину и решење о одређивању просечних [...]

1108, 2021

Рок за уплату трећег квартала пореза на имовину истиче 16. августа

11 августа, 2021|Categories: Вести, Локална пореска администрација, Најновије вести|Tags: , |

Одељење за локалну пореску администрацију општине Мали Зворник обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. август 2021. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину [...]

2711, 2020

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину

27 новембра, 2020|Categories: Вести, Локална пореска администрација, Најновије вести|

Општинско веће општине Мали Зворник је на седници одржаној дана 26.11.2020. године донело РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину и решење о одређивању просечних [...]

907, 2020

Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

9 јула, 2020|Categories: Локална пореска администрација|Tags: , |

Министар заштите животне средине је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара а у вези са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну [...]

209, 2019

Електронска пријава и плаћање фирмарине путем Портала локалних пореских администрација

2 септембра, 2019|Categories: Локална пореска администрација|Tags: , |

Од данас је путем Портала локалних пореских администрација lpa.gov.rs омогућена додатна услуга - електронска пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарине). „Ове године направљен је искорак када је у питању [...]

Учитајте још вести

Решења, одлуке, правилници и извештаји

Обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину:

Образац ППИ-1

Обрасци за пријаву накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Образац

Референтна каматна стопа НБС:

ОД ДО СТОПА
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016. 06.09.2017. 4,00%
07.09.2017. 08.10.2017. 3,75%
09.10.2017. 13.03.2018. 3,50%
14.03.2018. 11.04.2018. 3,25%
12.04.2018. 10.07.2019. 3,00%
11.07.2019. 07.08.2019. 2,75%
08.08.2019. 06.11.2019. 2,50%
07.11.2019. 10.03.2020. 2,25%
11.03.2020. 08.04.2020. 1,75%
09.04.2020. 10.06.2020. 1,50%
11.06.2020. 09.12.2020. 1,25%
10.12.2020 06.04.2022 1,00%
07.04.2022 1,50%

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе од 07.04.2022. године износи 11,50%

Пројекат „Програм реформе пореза на имовину – подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе“ финансира Швајцарска агенција за развој, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, Министарством финансија, Сталном конференцијом градова и општина.