На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник а у вези са чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС„ бр. 10/2016), Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној 09.04.2024. године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК КОЈИМА СЕ СУФИНАСИРАЈУ ПРОГРАМИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У 202
4. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

Предлози посебних програма спортских организација 

Циљ: Остварење општег интереса у области спорта

Посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени Правилником о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Мали Зворник. 

Спортска организација може доставити захтев за максимално 3 (три) посебна програма у току једне календарске године, од којих ће Комисија одобрити један или више њих, али се ово условљава тиме да иста лица не могу бити ангажована на овим програмима (различити програмски тимови), као и да се дозвољава да организција може бити партнер у већем броју програма, под условом да има капацитет да учествује у тим програмима.

Надлежна Комисија ће у зависности од расположивих средстава предложити да се програм суфинансира у одређеном износу или ће програм бити одбијен у случају некомплетне документације или недовољних финансијских средстава за финасирање свих понуђених посебних програма.

Под посебним програмима подразумевају се сви посебни програми предвиђени чланом 17. Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник и чланом 137. Закона о спорту.

КРАЈНИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Крајни рок за употребу одобрених средстава утврдиће се уговором о реализовању програма у складу са временским планом употребе средстава. 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Предлоге посебних програма, у складу са одлуком, подносе следеће организације:

 • Спортски савез из општине Мали Зворник,
 • Организације у области спорта са седиштем у општини Мали Зворник.

 Да би носиоцу програма био одобрен програм којим се остварује општи интерес у области спорта носилац програма мора да испуни следеће услове:

– да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом о спорту;

-да има седиште на територији општине;

-да је директно одговоран за реализацију програма;

-да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту;

-да располаже капацитетима за реализацију програма;

-да је спортска грана којом се бави спортска организација препозната од стране Министарства омладине и спорта као спортска грана од посебног значаја за Републику Србију.

Носилац програма не може:

-да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

-да има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

-да буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

-био у сукобу интереса;

-намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;

-покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију током еваулационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета Општине за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено постојање околности из члана 133. Закона о спорту.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 130. Закона о спорту.  

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАСИРАЊА ПРОГРАМА: 

Предложени програм мора да задовољава следеће критеријуме:

 1. да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта и Правилником;
 2. да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђног Законом;
 3. да је од значаја за општину Мали Зворник или ширег регионалног значаја;
 4. да је у складу са правилима надлежног гранског савеза;
 5. процена квалитета програма, да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву;
 6. да је реализација на територији општине Мали Зворник;
 7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Мали Зворник;
 8. да ће се реализовати у текућој години.

Посебни програми се суфинансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма. 

Посебни програми који не задовољавају услове из Правилника или документација није комплетна Комисија задржава право да накнадно затражи документацију.

Са подносиоцем одобреног програма председник општине Мали Зворник  закључује уговор о реализовању програма у коме  се наводи следеће:

–  назив и седиште носиоца програма;

–  врста и садржина програма;

–  време реализације програма односно обављања активности;

–  циљеви и очекивани резултати;

–  висина додељених средстава;

–  временски план употребе средстава;

–  начин надзора над одвијањем реализације програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма;

– доказивање реализације програма, наменско коришћења средстава, медијско представљања програма и учешћа Општине у његовом финансирању;

–  и остале елементе у складу са законским прописима.

У случају да се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Предлози посебних програма подносе се посебно за сваку област од општег интереса. Да би спортска организација могла учествовати у расподели буџетских средстава за посебне програме, осим услова наведених у члановима 3. и 4. Правилника мора да достави и следећу документацију:

 • Копија документа из кога је видљив датум почетка рада;
 • Уредно попуњене формуларе (захтеве) о општим подацима о посебном програму, опис програма, финасијски план и изјава (обрасци се могу преузети у просторијама Савеза или на званичном сајту општине Мали Зворник);
 • Копију решења регистрације Агенције за привредне регистре;
 • Доказ да је уредно и у потпуности правдала буџетска средства за протеклу годину, уколико су била одобрена средства за посебне програме.

Потребно је уз предлог програма доставити пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму и које је потписало лице овлашћено за заступање организације. 

Спортска организација је дужна да потребне податке достави на обрасцима који су саставни део Правилника, као и све прилоге и изјаве који се траже уз те обрасце. 

Ако је документација достављена за ГОДИШЊИ ПРОГРАМ није потребно да се посебно поново доставља, изузев пропратног писма, уредно попуњеног формулара и копије решења регистрације Агенције за привредне регистре.

ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ:

Сва документација мора бити достављена комисији у запечаћеној коверти заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту поштом или предата на писарници Општинске управе општине Мали Зворник. 

Пријава се шаље поштом на адресу: 

Општина Мали Зворник
Краља Петра Првог бр. 38
15318 Мали Зворник 

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК КОЈИМА СЕ СУФИНАСИРАЈУ ПРОГРАМИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ

Назив подносиоца

Адреса подносиоца програма

Назив предлога програма

 

НЕ ОТВРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Рок за подношење предлога посебног програма је 8 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.

Неблаговремене пријаве предлога посебних програма неће бити разматране. 

За сва питања везана за процедуру пријављивања предлога програма за 2024. годину на Јавни позив, заинтересовани се могу обратити Спортском савезу Дрина. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 001319648 2024 06107 003 000 000 001 03 001
Дана, 09.04.2024. године
Мали Зворник     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Јевтић, с.р.

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР