IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Стална и повремена радна тела Скупштине општине

Ради разматрања питања из њене надлежности, Скупштина општине оснива комисије, одборе и савете као стална или повремена тела.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом, одлуком о образовању радних тела или овим статутом није другачије предвиђено.
За чланове и председнике радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.
Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

Комисија за популациону политику:

Име и презиме Место Функција
Славица Симеуновић Мали Зворник председник
Драгица Лазић Радаљ члан
Весна Илић Лозница члан
др Милица Радојчић Мали Зворник члан
Слободан Ракић Велика Река члан

Контакт са представницима Општинског већа општине Мали Зворник могуће је остварити писаним путем:

Општинско веће општине Мали Зворник
Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник

телефоном:
+381 (0)15 471 957

или електронском поштом: zzeljkovic@malizvornik.rs

Контакт особа: Зорица Зељковић
Послови СО Мали Зворник