IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Број одборника
Члан 33.

Скупштина општине има 29 одборника.

Мандат
Члан 34.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Заклетва
Члан 35.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Мали Зворник придржавати Устава, закона и Статута општине Мали Зворник, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.“

Неспојивост функција
Члан 36.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављена.

Имунитет одборника
Члан 37.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

Права и дужности одборника
Члан 38.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да на лични захтев добије од органа и служби Општине податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.

Накнаде и друга примања одборника
Члан 39.

Право одборника на накнаду за рад, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја одборника када одлучује:

1) о доношењу Статута и изменама Статута, буџета и урбанистичких планова;

2) о расписивању саветодавног и другог референдума за подручје општине;

3) о сарадњи у областима од заједничког интереса са другим јединицама локалне самоуправе као и одговарајућим територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом.;

4) утврђивању назива улица, тргова, градске четврти, засеока и других делова насељених места, и уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;

5) о Програму развоја Општине и појединих делатности;

6) о дугорочном јавном задуживању Општине;

7) о образовању и укидању месних заједница и других организационих јединица, Зворник уз претходно прибављено мишљење грађана.

8) другим случајевима предвиђеним законом и овим Статутом.

Одборници СО Мали Зворник:

Име и презиме Звање
Радован Тадић Дипломирани правник
Драган Савић Предузетник
Тања Перић Саобраћајни техничар
Слађана Јокић Дипломирани економиста
Милош Радојчић Дипломирани правник
Јован Антонић Машинбравар
Светлана Тадић Учитељ
Милена Петковић Кројач
Александар Средојевић Економски техничар
Александар Андрић Професор физичког васпитања и спорта
Мевлудин Карић Возач
Јела Врачевић Домаћица
Миљана Јовановић Дипломирани економиста
Миленко Јовић Пензионер
Владан Тодоровић Саобраћајни техничар
Лидија Стојановић Дактилограф
Драгана Несторовић Дипломирани економиста
Име и презиме Звање
Милош Милић Саобраћајни техничар
Богдан Дукић Дипломирани економиста
Др Марко Стевановић Доктор стоматологије
Др Гордана Цмиљановић Спец. опште медицине
Весна Самарџић Предузетник
Жељко Илић Ветеринарски техничар
Милијана Радојчић Медицинска сестра
Име и презиме Звање
Раде Мишић Аутомеханичар специјалиста
Име и презиме Звање
Горан Видаковић Дипломирани економиста
Име и презиме Звање
Др Милан Лукић Доктор стоматологије
Александар Деспотовић Књижњичар
Љиљана Тохољ Дипломирани економиста

Скупштина општине Мали Зворник има 29 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем у складу са законом и овим Статутом. Одборници се бирају на период од 4 године.

Изабрани одборници дају свечану изјаву потписивањем свечане изјаве која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине придржавати Устава, закона и Статута и да ћу часно и непристрасно вршити дужности одборника руководећи се интересима грађана“.

Скупштина може одлучити да одборници поред свечане изјаве потпишу Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе у Србији.
Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује односно поставља Скупштина општине.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именовани односно постављени. Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

Контакт са представницима Скупштине општине Мали Зворник могуће је остварити писаним путем:

Скупштина општине Мали Зворник
Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник

телефоном:
+381 (0)15 471 957

или електронском поштом: zzeljkovic@malizvornik.rs

Контакт особа: Зорица Зељковић
Послови СО Мали Зворник