IV. ORGANI OPŠTINE

1. Skupština opštine

Broj odbornika
Član 33.

Skupština opštine ima 29 odbornika.

Mandat
Član 34.

Odbornici se biraju na četiri godine.
Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Zakletva
Član 35.

Izabrani odbornici polažu zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Mali Zvornik pridržavati Ustava, zakona i Statuta opštine Mali Zvornik, i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana.“

Nespojivost funkcija
Član 36.

Odbornik ne može biti zaposleni u Opštinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština opštine.
Ako zaposleni u Opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.
Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koja je imenovala, odnosno postavila Skupština opštine prestaje funkcija na koju su imenovana, odnosno postavljena.

Imunitet odbornika
Član 37.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine opštine i radnih tela.

Prava i dužnosti odbornika
Član 38.

Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini opštine raspravu o određenim pitanjima, predlaže radnom telu Skupštine opštine da organizuje javno slušanje o predlozima propisa i odluka o kojima odlučuje Skupština opštine, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa Opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da na lični zahtev dobije od organa i službi Opštine podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu opštine.
Za blagovremeno dostavljanje obaveštenja, traženih podataka, spisa i uputstava odgovoran je sekretar Skupštine opštine, a načelnik Opštinske uprave kada se obaveštenje, traženi podatak, spis i uputstvo odnose na delokrug i rad Opštinske uprave.
Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uključujući i sudsku zaštitu, koja se ostvaruje shodnom primenom zakona kojim se uređuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku.
Prava i dužnosti odbornika bliže se određuju poslovnikom Skupštine opštine.

Naknade i druga primanja odbornika
Član 39.

Pravo odbornika na naknadu za rad, putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine opštine i njenih radnih tela, dnevnice i na naknadu drugih troškova vezanih za vršenje odborničke funkcije uređuje se posebnom odlukom Skupštine opštine.

Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. Skupština opštine odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika kada odlučuje:

1) o donošenju Statuta i izmenama Statuta, budžeta i urbanističkih planova;

2) o raspisivanju savetodavnog i drugog referenduma za područje opštine;

3) o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa sa drugim jedinicama lokalne samouprave kao i odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave u drugim državama, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu sa Ustavom.;

4) utvrđivanju naziva ulica, trgova, gradske četvrti, zaseoka i drugih delova naseljenih mesta, i uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave;

5) o Programu razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;

6) o dugoročnom javnom zaduživanju Opštine;

7) o obrazovanju i ukidanju mesnih zajednica i drugih organizacionih jedinica, Zvornik uz prethodno pribavljeno mišljenje građana.

8) drugim slučajevima predviđenim zakonom i ovim Statutom.

Odbornici SO Mali Zvornik:

Ime i prezimeZvanje
Radovan TadićDiplomirani pravnik
Dragan SavićPreduzetnik
Tanja PerićSaobraćajni tehničar
Slađana JokićDiplomirani ekonomista
Miloš RadojčićDiplomirani pravnik
Jovan AntonićMašinbravar
Svetlana TadićUčitelj
Milena PetkovićKrojač
Aleksandar SredojevićEkonomski tehničar
Aleksandar AndrićProfesor fizičkog vaspitanja i sporta
Mevludin KarićVozač
Jela VračevićDomaćica
Miljana JovanovićDiplomirani ekonomista
Milenko JovićPenzioner
Vladan TodorovićSaobraćajni tehničar
Lidija StojanovićDaktilograf
Dragana NestorovićDiplomirani ekonomista
Ime i prezimeZvanje
Miloš MilićSaobraćajni tehničar
Bogdan DukićDiplomirani ekonomista
Dr Marko StevanovićDoktor stomatologije
Dr Gordana CmiljanovićSpec. opšte medicine
Vesna SamardžićPreduzetnik
Željko IlićVeterinarski tehničar
Milijana RadojčićMedicinska sestra
Ime i prezimeZvanje
Rade MišićAutomehaničar specijalista
Ime i prezimeZvanje
Goran VidakovićDiplomirani ekonomista
Ime i prezimeZvanje
Dr Milan LukićDoktor stomatologije
Aleksandar DespotovićKnjižnjičar
Ljiljana ToholjDiplomirani ekonomista

Skupština opštine Mali Zvornik ima 29 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Odbornici se biraju na period od 4 godine.

Izabrani odbornici daju svečanu izjavu potpisivanjem svečane izjave koja glasi: „Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine pridržavati Ustava, zakona i Statuta i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnosti odbornika rukovodeći se interesima građana“.

Skupština može odlučiti da odbornici pored svečane izjave potpišu Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.
Odbornik ne može biti zaposlen u Opštinskoj upravi i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština opštine.

Ako zaposleni u Opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.
Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koje je imenovala odnosno postavila Skupština opštine prestaje funkcija na koju su imenovani odnosno postavljeni. Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uključujući i sudsku zaštitu, koja se ostvaruje shodnom primenom zakona kojim se uređuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku.

Kontakt sa predstavnicima Skupštine opštine Mali Zvornik moguće je ostvariti pisanim putem:

Skupština opštine Mali Zvornik
Kralja Petra Prvog 38, 15318 Mali Zvornik

telefonom:
+381 (0)15 471 957

ili elektronskom poštom: zzeljkovic@malizvornik.rs

Kontakt osoba: Zorica Zeljković
Poslovi SO Mali Zvornik