Република Србија
Општина Мали Зворник
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-861/2020-2
Дана: 10.08.2020. године
М а л и  З в о р н и к

На основу члана 65. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 21/18), Одлуке о опредељењу средстава у буџету општине Мали Зворник за 2020. годину за реализацију Пројекта – Модел број 1. „директно учешће грађана“ у трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину број 06-98 од дана 14.01.2020. године, Одлуке о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину („Службени лист општине Мали Зворник“, број 01/20) и Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције “Мали Зворник по мери грађана“, Председник општине Мали Зворник, дана 10.08.2020. године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката од јавног интереса – Акције
„Мали Зворник по мери грађана“

 

1.      Опште напомене 

Општина Мали Зворник суфинансираће у 2020. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење Акције „Мали Зворник по мери грађана“ која омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела потреба локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина и опремању објеката у јавној својини општине Мали Зворник) у сарадњи са општином Мали Зворник.

Локална заједница је појам који укључује одређено подручје – улица, део улице, блок зграда, стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје. Пројекти које локална заједница предлаже могу се односити искључиво на мање захвате у комуналној инфраструктури као што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија, друге мање инфраструктурне пројекте за уређење и опремање површина или објеката у јавној својини општине Мали Зворник и слично.

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Мали Зворник окупљене око поднете иницијативе – Пројекта, најмање 10 лица која на територији општине Мали Зворник плаћају порез на имовину и сва дуговања су измирили у текућој години. Све предложене активности у оквиру Пројекта морају се спроводити на земљишту и објектима који су у јавној својини општине Мали Зворник. У фази припреме предлога пројеката надлежне службе Општинске управе на усмени или писани захтев неформалне групе грађана извршиће проверу власништва над земљиштем и о томе дати бесплатно писано или усмено обавештење, као и тумачење о примени позитивних прописа из области просторног планирања и изградње.

2.      Циљеви јавног позица

Циљеви Акције „Мали Зворник по мери грађана“ су :

 • Подстицање грађана да директно учествују у решавању проблема и задовољавању потреба локалних заједница,
 • Развој партнерских односа између грађана и општине Мали Зворник у решаваљу дела захтева кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину,
 • Омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана  који су исказали спремност на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројеката,
 • Подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.

3.      Финансирање пројеката

Одлуком о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину („Службени лист општине Мали Зворник“, број 01/20) опредељена су средства у износу од 5.200.000,00 (петмилионаидвестотинехиљада) динара и то 4.000.000,00 (четиримилиона) динара из буџета општине Мали Зворник а која су средства обезбеђена кроз наплату пореза на имовину и 1.200.000,00 (милионидвестотинехиљада) динара из донације Партнера на пројекту. Укупан износ средстава користиће се за реализацију Акције „Мали Зворник по мери грађана“.

Општина Мали Зворник суфинансира максимално 90 % оправданих трошкова пројекта, стим да тај износ не може бити већи од 800.000,00 (осамстотинахиљада) динара по пројекту, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта (неформална група грађана) волонтерским радом, из сопствених средстава или кроз спонзорства и донације физичких и правних лица и сл.

Трошкови прихватљиви за суфинансирање пројеката из буџета општине Мали Зворник укључују:

 • Трошкове појединих активности које се спроводе на земљишту или објектима који су у јавној својини општине Мали Зворник,
 • Трошкове услуга у оквиру пројектних активности,
 • Трошкове набавке опреме,
 • Трошкове који директно произилазе из реализације пројекта и
 • Остале оправдане трошкове.

Трошкови који не могу бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине Мали Зворник су:

 • Зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,
 • Активности које се спроводе на земљишту или објектима који нису у јавној својини општине Мали Зворник,
 • Пројекти са комерцијалним ефектима,
 • Пројектне активности које су претходне године већ биле финансиране,
 • Инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповину земљишта или објеката,
 • Активности путовања, студија, учешће на конференцијама и сличне активности,
 • Организација манифестација,
 • Пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама,
 • Покривање губитака или дуговања,
 • Трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији) и
 • Активности пројеката које се већ финансирају из других извора.

Сви предложени пројекти који испуњавају конкурсне услове биће рангирани.

Подносилац предлога пројекта чији пројекат буде прихваћен за суфинансирање неће имати могућност управљања финансијским средствима, већ ће сва планирана плаћања вршити општина Мали Зворник.

Уколико буде предложено више пројеката са територије једне месне заједнице, а испуњавају услове предвиђене конкурсом, Општина ће суфинансирати пројекте узимајући најпре у обзир критеријум да све месне заједнице буду равномерно заступљене.

На основу Предлога Стручног тела (комисије), Председник Општине доноси Одлуку о суфинансирању пројеката у спровођењу акције „Мали Зворник по мери грађана“. Председник општине Мали Зворник закључује у име општине Мали Зворник Уговор о суфинансирању пројеката. Уговор се закључује са лицем које је у поднетој документацији означено као представник грађана и обавезно садржи дефинисање модела учешћа у Пројекту у висини од 10%.

4.      Правила јавног позива

Право учешћа на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије општине Мали Зворник, окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 10 потписника – грађана, који на територији општине Мали Зворник плаћају порез на имовину и сва дуговања по овом основу су измирили у текућој години.

Финансијску подршку општине Мали Зворник могу добити искључиво пројекти који се баве решавањем дела мањих потреба локалних заједница на територији општине Мали Зворник, на земљишту или објектима у јавној својини општине Мали Зворник и који:

–          Доводе до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице;

–          Укључују допринос заједнице (волонтерски рад, нефинансијску и финансијску подршку носилаца пројекта из личних донација или кроз спонзорства и донације физичких и правних лица и сл.);

–          Непосредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници;

–          Имају реалан приступ у решавању проблема локалне заједнице;

–          На одржив начин дугорочно утичу на постизању позитивне друштвене промене.

Примери прихватљивих активности:

–          Уређење паркова (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница и сл.);

–          Уређење дечијих игралишта (поправка постојећих игралишта, изградња нових игралишта у складу са актуелним стандардима);

–          Уређење шеталишта (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница);

–          Уређење излетишта,

–          Уређење неуређених зелених површина и тргова;

–          Уређење спортских терена;

–          Уклањање мањих дивљих депонија;

–          Уређење прилаза за лица са инвалидитетом;

–          Уређење објеката, домова култура и других објеката од јавног интереса за локалну заједницу;

–          И сличне активности.

Пројекти се морају реализовати у року од 5 месеци од дана потписивања уговора.

5.      Процес подношења предлога пројеката

Подносилац предлога пројекта (нефомална група грађана) доставља следећа документа у 3 примерка (један оригинал и две фотокопије):

Обавезно

–          Попуњен формулар за пријаву предлога пројекта (може се преузети са сајта),

–          Фотографије постојећег стања,

–          Буџет пројекта (може се преузети са сајта),

–          Листу од 10 пунолетних грађана потписника – иницијатора пројекта који плаћају порез на имовину на територији општине Мали Зворник и измирили су сва дуговања за текућу годину (може се преузети са сајта).

Опционо

–          Скицу како ће простор изгледати после изведене Акције (тамо где је то технички изводљиво),

–          Другу расположиву документацију у случају да иста постоји, која исказује трошкове наведене у Обрасцу 3 – буџет пројекта (предмери, предрачуни, понуде, фактуре, каталози и сл.),

Подносилац предлога пројекта (група грађана) попуњава документа на српском језику, ћириличним писмом, а обрасце где је то потребно и назначено – представник грађана потписује. Документа се попуњавају електронски и достављају одштампана, а предлог пројекта написан руком неће се сматрати важећим.

Пријаве се предају путем поште (препоручено) на адресу: општина Мали Зворник, улица Краља Петра I, број 38, или лично на писарници општине Мали Зворник, са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ – АКЦИЈА „МАЛИ ЗВОРНИК ПО МЕРИ ГРАЂАНА“ у затвореној коверти са напоменом на предњој страни „НЕ ОТВАРАТИ“. На задњој страни коверте обавезно навести назив Пројекта и име и презиме особе за контакт.

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Мали Зворник – www.malizvornik.rs.

Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу могу се добити на број телефона 015/7-195-198 и 015/7-195-195, сваким радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

6.      Вредновање и рангирање предлога пројекта

Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката утврђује Стручно тело – Комисија коју чине представници Општинске управе општине Мали Зворник, одговарајуће струке, а које је посебном Одлуком образовао Председник Општине.

Листа вредновања и рангирања биће објављена на интернет страници општине Мали Зворник, најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Процес вредновања и селкција предлога пројеката врши се у два корака.

Први корак обухвата административну проверу. Административна провера се врши по следећим критеријумима:

АДМИНИСТРАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

ДА

НЕ

Предлог пројекта поднесен у року    
Информације о називу пројекта, као и име и презиме особе за контакт су јасно наведене на задњој страни коверта    
Предлагач пројекта је неформална група грађана    
Предлагач је поднео максимално један предлог пројекта    
Сва документа захтевана овим конкурсом су поднета у 3 примерка – један оригинал и две копије    
Сва документа захтевана овим конкурсом су попуњена и потписана    
Предлог пројекта је написан на српском језику, ћириличним писмом    
Обезбеђено је суфинансирање пројекта (минимум 10% од укупне вредности пројекта, изражено кроз волонтерски рад или на други начин у складу са јавним позивом    
Пројекат траје максимално 5 месеци    

Предлог пројекта мора испунити све горе наведене критеријуме (сви одговори морају бити „ДА“) како би пројекат био прихваћен за наредни круг вредновања.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису у складу са условима конкурса, Стручно тело неће разматрати.

Други корак је техничко вредновање квалитета предлога пројекта, као и његовог утицаја на локалну заједницу. Технички критеријуми су подељени у 2 групе, прва група – оцењује квалитет предлога пројекта, док друга група – оцењује утицај предлога пројекта на локалну заједницу. Број бодова се додељује по следећој скали: 1= незадовољавајуће, 2= лоше, 3= прихватљиво, 4= добро, 5 = одлично. Ово вредновање се врши на начин да сваки од чланова Стручног тела – Комисије за сваки од понуђених критеријума одреди број бодова на скали од 1-5, сви бодови, за сваки од критеријума се саберу, а затим поделе са 5, где ће количник (резултат) представљати број бодова који ће множењем са пондерима дати максималан укупан број бодова и то по следећим критеријумима:

 

 

ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ

Максималан број бодова које додељује оцењивач

 

 

Пондери

Максималан укупан број бодова

Квалитет предлога пројекта

25

 

40

Пројекат је у складу са циљевима Конкурса и односи се на мање захвате уређења јавних површина и објеката

5

2

10

У пројекту су јасно описани проблеми и потребе корисника из локалне заједнице који се решавају предлогом пројекта

5

1

5

Предложене активности су одговарајуће за постављене циљеве пројекта

5

1

5

Пројекат има детаљно разрађен план реализације и технички је изводљив

5

2

10

Висина трошкова у буџету пројекта је прихватљива, оправдана и тржишно утемељена

5

2

10

Утицај пројекта на локалну заједницу

25

 

60

Пројекат доводи до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице

5

3

15

Пројекат промовише волонтерски рад и/или друштвено одговорно пословање

5

3

15

Пројекат доводи до дугорочног одрживог утицаја на кориснике пројекта

5

3

15

Постоји иновативност у приступу решавања проблема, односно задовољавања потребе локалне заједнице

5

3

15

УКУПНО БОДОВА

 

 

100

Учесници конкурса имају право увида у поднете предлоге пројеката и приложену документацију по утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од 3 дана од дана објављивања наведене листе.

Стручно тело (комисија), врши контролу испуњености формалних услова, разматра поднете пријаве и у складу са условима јавног позива врши избор пројеката и сачињава предлог ранг листе и средстава, који заједно са записником о спроведеном поступку доставља Председнику Општине.

Предлог ранг листе се објављује на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник и на огласној табли Органа.

На основу Предлога Стручног тела (Комисије), Председник Општине доноси Одлуку о суфинансирању пројеката у спровођењу акције „Мали Зворник по мери грађана“.

Одлука о избору пројеката објављује се на интернет страници општине Мали Зворник.

7.      Обавезе подносиоца предлога пројеката након додељених буџетских средстава

Стручмно тело – Комисија прати реализацију пројеката и врши контролу њихове реализације.

Корисник средстава, дужан је да Комисији, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију и да по реализацији пројекта Комисији достави извештај.

У циљу транспарентности доделе и утрошка буџетских средстава, корисници средстава током реализације Уговора, морају на јасан и недвосмислен начин, у свим медијима и видовима оглашавања, да истичу да је њена делатност финансирана из буџета општине Мали Зворник.

У случају да корисник не поднесе Извештај у предвиђеном року, а најкасније 8 дана од дана реализације Пројекта, губи право да учествује на наредном Конкурсу. 

Председник општине Мали Зворник
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – Листа потписника

Образац 3 – Буџет