На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број 23/2013,

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА БОРИНА

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности извођење радова на адаптацији просторија  Дома културе  у Доњој Борини

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Месна заједница Доња Борина-oпштина Мали Зворник ,  www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца:остало 

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су извођење радова на адаптацији просторија Дома културе  у Доњој Борини

Назив и ознака из општег речника набавки су:

45453100-Радови на реновирању

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници : www. malizvornik.rs

. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса ,  Месна заједница Доња Борина ,15317 Доња Борина-општина Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Месна заједница Доња Борина ,15317 Доња Борина,  „Понуда за  јавну набавку  – извођење радова на адаптацији просторија  Дома културе  у Доњој Борини

 број 23/2013/2НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично у Месној заједници Доња Борина. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до   02.12.2013. године до 12,00 часова.

 

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Месне заједнице Доња Борина ,15317 Доња Борина. Понуде ће се отварати  02.12.2013. године у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић,015/472-270 и Миливоје Танацковић 015/472-191

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>