Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Број: 06 –1133 / 2014-01
Дана: 30.07.2014.године
Мали Зворник

 

            На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.4/07 и 2/11), Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2014.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.5/14  и Одлуком о расписивању конкурса за доделу средстава Фонда за развој општине бр. 06-1131 / 2014-01 од 25.07.2014..године, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е 

 

К  О   Н   К   У   Р  С
ЗА ДОДЕЛУ  КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ

 

I ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ имају сва правна и физичка лица који своје  програме реализују  на подручју Општине.

II   ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА КРЕДИТА: 

2.1.  Да правно лице и предузетник има основано-у предузеће односно радњу најмање 3 (три) године до дана подношења захтева-пријаве на овај Конкурс, а пољопривредна газдинства без обзира на период регистрације; 

2.2.  Кредити се одобравају бескаматно; 

2.3.  Грејс период  једна  година за све одобрене кредите; 

2.4   Рок отплате кредита

        – 5 година за правна лица и самосталне радње које запошљавају више од 5 радника ,

        – за остале кориснике 3 године; 

2.5. Примена валутне клаузуле, што подразумева утврђивање дуга у еврима на дан пуштања кредита у течај и прерачунавање дуга у динарску противредност по средњем курсу на дан доспећа рате; 

2.6.   Максималан износ кредита:

       – за правна лица и самосталне радње производног типа које запошљавају више од 5 радника је

         10.000.000,00 динара

       –  за остале самосталне радње и пољопривредна газдинства  1.000.000,00 динара.

        Износ кредита за правна лица и самосталне радње које запошљавају више од 5 (пет) радника зависиће од броја новоотворених радних места, максимално по запосленом 1.000.000,00 динара;

2.7.  Износ одобреног кредита за правна лица и предузетнике не може бити већи од 90 % оствареног бруто прихода у претходној години;

2.8.  Кредити ће се одобравати само подносиоцима захтева који немају неизмирених обавеза према Пореској управи и Локалној пореској администрацији као и према запосленим радницима;

2.9. За неблаговремерно измирење обавеза по основу приспелих ануитета зарачунаваће се законска затезна камата;

2.10. У предрачунску вредност улагања, прихватају се само нова улагања, која се врше од момента подношења захтева за кредит;

2.11.  Инструменти обезбеђења враћања кредита су: безусловна и неопозива хипотека првог реда 1:2 или, гаранција пословне банке, или, одговарајући број бланко меница са два солвентна авала, уз обавезно овлашћење са налогом пословној банци из члана 4. и 7. Закона о платном промету;

2.12.   Новозапослени радник, сматра се лице које је засновало радни однос након подношења захтева за доделу кредита и који је најмање 6 (шест) месеци провео на Заводу за запошљавање;

2.13.   Да новозапослене раднике прими у радни однос најкасније по истеку  месец дана од дана истека грејс периода и да их задржи у радном односу до измирења обавеза по основу одобреног кредита и да о истом обавештава Управни одбор Фонда;

2.14. Пре доношења коначне Одлуке о одобравању кредита, као и контролу наменског коришћења средстава по истеку грејс периода, Комисија коју именује Управни одбор фонда, изласком на лице места потенцијалних корисниока утврђује оправданост поднетог захтева за доделу кредита, односно наменског коришћење одобрених средстава;

2.15.  Извештај о наменском утрошку средстава, корисник обавезно доставља Фонду по истеку грејс периода;

 

III   ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

3.1. за правна лица и самосталне занатске радње које запошљавају више од 5 запослених

1. Захтев Фонду за одобрење кредита, детаљно образложен;

2. Одлука о задужењу код Фонда са конструкцијом финансирања, ( потписан и оверен од овлашћеног лиоца) ;

3. Извод од Агенције за привредне регистре о регистрацији не старијој од 6 месеци

4. Потврду Пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ;

5. Бизнис-план  (БП) за конкретну инвестицију са издвојеним параметрима за бодовање;

6. Изјаву оверену у Суду или Општини, којом под материјалном и кривичном одговорношћу    прихвата да запосли одређени број нових радника, у складу са новадима у бизнис плану;

7. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

8. Потврду Пореске управе  о измиреним обавезама;

9. Завршни рачун за претходну годину;

10. Пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде, као и доказ о исплаћеним зарадама.

          

3.2. за власнике осталих  самосталних радњи и индивидуална газдинства :

1. Захтев Фонду за одобрење кредита са детаљним образложењем о инвестиционим намерама;

2. Решење о упису радње у регистар односно потврду о регистрацији пољопривредног газдинства;

3. Извод од агенције за привредне регистре о регистрацији самосталне радње а пољопривредна газдинства извод из регистра о активном статусу издату од Управе за трезор, не старије од 6 месеци;

4. Бизнис план (БП) за конкретну инвестициону намеру ( формулар БП, скраћена верзија, коју обезбеђује фонд).

5. Потврду Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

6. Потврду  Пореске управе  о измиреним обавезама 

7. Фотокопију личне карте

8. Поседовни лист парцеле на којој се изводи инвестиција, као и друге доказе који су од значаја за одобравање кредита;

9. Изјаву оверену у Суду или Општини, којом под материјалном и кривичном одговорношћу прихвата да запосли одређени број нових радника, у складу са новадима у бизнис плану;

           

3.3. Сви захтеви и одлуке морају бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, а тражена документација оргинална или оверена фотокопија.

3.4. Образац БП за остале самосталне радње и индивидуална газдинства може се добити на шалтеру пријемне канцеларије општине.

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА ФОНДА:

4.1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА ПРАВНИХ ЛИЦА И САМОСТАЛНИХ РАДЊИ КОЈЕ  ЗАПОШЉАВАЈУ 5 И ВИШЕ РАДНИКА:

        4.1.1. економска оцена пројекта;

        4.1.2. висина улагања по радном месту;

        4.1.3. број новоотворених радних места;

        4.1.4. ниво развијености подручја Општине.

        4.1.5. кредитна способност инвеститора;

 

  4.1.1 ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА  :

       а)Стопа добити пре опорезивања                      ……………..     до  10  бодова

       б) Коефицијент обрта ангажоване активе          ……………..     до  10  бодова

       в) Стопа повраћаја ангажованих средстава         ……………..     до  10  бодова

        г) Стопа приноса на ангажовани капитал           …………….      до  10  бодова

 

4.1. 2. ВИСИНА УЛАГАЊА ПО РАДНОМ МЕСТУ  

          а) до 5000 ЕУР у динарској противред…………………………..      20  бодова

          б) преко 5000 ЕУР……………………………………………………      10  бодова

 

4.1.3. БРОЈ НОВООТВОРЕНИХ РАДНИХ МЕСТА

          а) по новоотвореном радном месту……………………………….     10  бодова

 

4.1.4. НИВО ШТЕТНОГ УТИЦАЈА ИЗГРАДЊЕ ХЕ  

          а)Програми који се реализују на подручју месних заједница где је дошло до потапања земљишта при изградњи ХЕ    ………………………………..      25  бодова

          б) Остала подручја ………………………………………….        5  бодова

 

4.1.5. Kредитна способност инвеститора цениће се на основу признатих метода оцене профитне и финансијске стабилности, показатеља задужености и претходног сервисирања кредита и других обавеза.

4.1.6. Сви елементи Бизнис-плана који су предмет бодовања, морају бити посебно истакнути у резимеу. У противном, сматраће се да је документација подносиоца кредитног захтева некомплетна и као такав неће бити разматран.

4.2. ЕКОНОМСКА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА ЗА ОСТАЛЕ САМОСТАЛНЕ РАДЊЕ

        4.2.1) Бруто добит…………………………………….                   1 пондер

        4.2.2) Нето добит………………………………………                  1 пондер

        4.2.3) Коефицијент економичности…………………                 1 пондер

          4.2.4) Стопа акумулативности……………………….                 1 пондер

          4.2.5)  Време враћања улагања…………………….                  1 пондер

          4.2.6) Број новоотворених радних места

                   – по новоотвореном радном месту…………                 1 пондер

4.3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ БИЗНИС ПЛАНОВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

            4.3.1.  Године старости носиоца пољопривредног газдинства

            –    18-35 година старости………………………….                10 бодова

            –      36-50 година старости…………………………                 5 бодова

            –      51 и више година……………………………                      2 бода

            4.3.2. Период регистрације пољопривредног газдинства  

            –       1  –  3 године………………………………..                      2 бода

            –       3 –  5 година…………………………………….                  5 бодова

            -.      5 и више година…………………………………                10 бодова

            4.3.3. Број чланова домаћинства

            –        1  –  2  члана……………………………………….               1 бод

            -.       3 и више члана…………………………………….               5 бодова

            4.3.4.  Основ осигурања

            –   Носилац газдинства осигуран по основу пољопривреде….25 бодова

            –   Носилац газдинства осигуран по другом основу……………  5 бодова

 

4.4.  Предност у добијању кредита имаће правна и физичка лица, предузетници, који нису користили кредите у претходном периоду, који имају веће сопствено учешће у реализацији наведеног програма и чији инвестициони програми запошљавају већи број радника.

V  Фонд неће одобравати кредите  корисницима који имају неотплаћене кредите и друге нерегулисане и неизмирене обавезе према Фонду, односно буџету општине, на дан истека рока по конкурсу или раније.

VI Некомплетни, непотпуни и неблаговремени захтеви  неће бити разматрани.  

VII Одлуку о додели кредита доноси Управни одбор Фонда.

VIII  Конкурс траје од 31.07.2014  до 01.09.2014.године.Крајњи рок за достављање пријава  је 01.09.2014. године до 15 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока и времена  сматраће се неблаговремене.

IX Захтеве са комплетном  документацијом достављати поштом или лично на пријемној канцеларији општине у затвореним ковертама на адресу: Фонд за развој општине Мали Зворник, ул. К.Петра I бр.38.Мали Зворник. 

                                                                                

                                           ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
                                                     Митар Вимић, с.р.


Текст Конкурса за доделу кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник за 2014. год.>>>