Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Број: 06 – 1159
Дана,  31.07.2014.године.
Мали Зворник 

            На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.4/07 и 2/11), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2014.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.3/14)  и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-00-00892/2014-09 од 31.03.2014.године, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е 

К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Текст Конкурса са критеријумом бодовања >>>

Захтев Управном одбору за субвенције >>>

Захтев Управном одбору за регресирање репродуктивног материјала >>>