Формира се call  центар  који ће радити  радним данима од 07h до 15h. 

Број телефона путем кога ће грађани моћи да  добију информације  везано за coronavirus је  015-7-195-196.   Особа за контакт Светлана Петковић.   

Република Србија

Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-654
Дана: 16.03.2020 . године
Мали Зворник 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу  ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ број 87/2018 ) на седници одржаној дана 16.03.2020.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи                                                                       

З А К Љ У Ч А К 

I 

                Формира се   call  центар  који ће радити  радним данима од 07h до 15h.  Број телефона путем кога ће грађани моћи да  добију информације  везано за coronavirus је  015-7-195-196.   Особа за контакт Светлана Петковић.                                                                    

II

         Закључак ступа на снагу даном доношења.

III

      Закључак објавити на сајту Општине Мали Зворник, на огласној табли Општине и доставити   повереницима цивилне заштите.        

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                                                                            Зоран Јевтић , дипл.инж.рударства

 

                                                                                                             ____________________________