Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за преглед и оцену
поднетих захтева за суфинансирање
мера енергетске транзиције
Број: 06-1057/1
Датум: 11.08.2021. године
Мали Зворник

На основу Одлуке Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфунансирање мера енергетске транзиције о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима број: 06-1057 од 10.08.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник “ број 03/21 и 04/21), општина Мали Зворник  расписује

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

На основу Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције за 2021. годину (у даљем тексту Одлука), а у складу са чланом 7. Одлуке, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске транзиције у домаћинствима предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Мали Зворник. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске транзиције је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Мали Зворник.

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за реализацију  активности на реализацији мерe енергетске ефикасности у складу са чланом 5. Одлуке:

Мера 1. Постављање термичке изолације спољних зидова, крова и таваница на породичним стамбеним објектима не подразумева посебан дизајн фасада и радове на појединачним етажама стамбених објеката.           

               Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

 • минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације
 • Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

Планирана укупна средства за суфинансирање мере: 6.000.000,00 динара.

Укупно расположива средства подстицаја општине Мали Зворник и Министарства рударства и енергетике (МРЕ) за реализацију Одлуке износе 14.000.000 динара.

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Општина и МРЕ за финансирање појединачних пројеката грађана износи до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

Максимални износ одобрених средстава по појединачном пројекту износи:

 • за меру 1. – до 120.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту;

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти самостално или у конзорцијуму (заједничка понуда) који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Мачванског округа и који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске транзиције и овим Јавним позивом.

Подносилац пријаве – привредни субјект може конкурисати за реализацију мере из одељка I. Јавног позива.                                                     

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају привредни субјекти самостално или у конзорцијуму (заједничка понуда) који испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да су измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода.

 

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјаву (Прилог 2);
 3. Атести за материјале и производе

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Мали Зворник, www.malizvornik.rs  и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве,

− Прилог 3 – Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће критеријуме:

 1. Цене кључних добара и услуга;
 2. Рок важења цена за меру за коју се конкурише

Цене кључних добара и услуга ће се вредновати са максимално 60 бодова, док ће се рок важења понуде вредновати са максималних 40 бодова.

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријава написана руком неће се се сматрати важећом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала) или препоручено поштом на адресу:

Општина Мали Зворник

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе општине Mали Зворник
Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције

ул. Краља Петра I бр. 38,

15318 Мали Зворник

Рок за подношење пријава је до 17.08.2021. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 015/719-51-88, локал 131.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: aleksandra.zekic@malizvornik.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Мали Зворник, линк: www.malizvornik.rs

 

VIII НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 

IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве. За меру ће бити формирана  прелиминарна листа привредних субјеката. Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли и званичној интернет страници Општине Мали Зворник у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Комисија доноси Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције, Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници Општине.

На Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције може се поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања. Одлука Општинског већа је коначна.

Изабрани привредни субјект је дужан да у року од 15 дана од дана пријема позива за потписивање уговора потпише Уговор о учешћу у спровођењу мера енергетске транзиције. У супротном ће се сматрати да је одустао од учешћа на Конкурсу.    

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Након објављивања Одлуке о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције општина расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, општина потписује Уговор о реализацији мера енергетске транзиције са привредним субјектима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику (привредном субјекту) је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Привредни субјекти до 25.12.2021. године достављају Одељењу за финансије општу управу и друштвене делатности општинске управе општине Мали Зворник, захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге као и доказ да је корисник бесповратних средстава уплатио извршене радове/услуге – извод из банке.

Пренос средстава врши се након што:

 • комисија провери да ли су активности стварно реализоване и то констатује записником;
 • корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката у оквиру  мерe енергетске транзиције  преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Стручне комисије, Одељење за финансије општу управу и друштвене делатности општинске управе општине Мали Зворник врши исплату из буџета.                                                                               

                                                                                                            Председник  комисије
Александра Ракић, с. р.

Друг јавни позив

Прилог 1 – Пријавни образац

Прилог 2 – Изјава

Прилог 3 – Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве

Образац 1 – Изјава ЗУП

Образац 2 – Изјава ЗУП