У складу са чланом 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017) објављујемо Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години са образложењем. Ово решење ће свим учесницима на Конкурсу бити достављено путем електронске поште наведене у пријави.

Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години број: 06-169/2023 од 07.02.2023.године, објављеног дана 09.02.2023. године, у недељном листу „Лознички недељник“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs, који су Решењем Председника општине Мали Зворник број: 06-169/2023-32 од 25.04.2023. године, добили мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 04.05.2023.године (закључно са овим датумом), доставе на адресу Општина Мали Зворник, ул. Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник, као и путем мејла на адресу opstinamalizvornik@gmail.com, нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима на прописаном обрасцу ревидираног буџета, односно писмено обавештење  да одустају од средстава која су им додељена.

Пре потписивања Уговора о суфинансирању обавезно је достављање средстaва обезбеђења, менице и меничног овлашћења, картона депонованих потписа и ОП обрасца.

С поштовањем,
ОУ Мали Зворник

Решење о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години