Измењени Јавни позив објављен 12.07.2017. године

 

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1148
Дана: 12.07.2017. године
Мали Зворник

На основу члана 28. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16), и Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/2016 и 8/2017), Општина Мали Зворник објављује

ИЗМЕЊЕНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ  ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК у 2017. ГОДИНИ

I          Предмет  Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину, за суфинансирање пројекта – производња медијског садржаја, којим се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2017. години.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине Мали Зворник; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

II         Износ опредељених средстава:

За расподелу по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради  остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Мали Зворник у 2017. години планирана су средства у износу од 1.200.000,00 РСД.

Најмањи износ средстава који се додељује по једном пројекту износи: 40.000,00 РСД

Највећи износ средстава који може бити додељен по једном пројекту износи: 400.000,00 РСД

 

III         Право учешћа на Конкурсу имају :

–          издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

–          правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију овог пројекта на територији општине Мали Зворник

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај. 

IV       Услови за учешће на конкурсу:

На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може се на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у овом смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом. 

V       Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

  1. Значај пројекта са становишта:

–          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

–          остваривање намене конкурса;

–          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

–          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

–          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

  1. Утицај  и изводљивост са становишта:

–          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

–          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

–          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

–          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

–          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

  1. Капацитети са становишта:

–          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

–          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

–          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

–          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

–          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

                 На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

                1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

              2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

V         Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката  из области јавног информисања приложе следећу документацију (у случају да је неки податак јавно доступан, потребно је доставити линк на коме се може извршити провера):

–          спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од општине Мали Зворник;

–          решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

–          решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;

–          потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

–          дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

–          оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

–          потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима (обрасци се могу преузети са интернет странице општине Мали Зворник www.malizvornik.rs) и у супротном се неће узети у разматрање. 

VI       Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти предајом ЈП Пошта Србије на адресу: 

Општина Мали Зворник, Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник, са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаком: за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом  лично у пријемној канцеларији општине Мали Зворник – на писарници Општинске управе општине Мали Зворник.

Додатне информације могу се добити радним данима на телефон 015/471-300

Јавни позив биће објављен у недељним новинама „Лознички недељник“ и на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, а  потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.

Измењени текст Јавног позива и обрасци потребни за конкурисање су објављени на интернет страници Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs и огласној табли општине.

Пристигле пријаве на Конкурс по првобитном Јавном позиву ће бити враћене на допуну по новом Јавном позиву, а пошиљаоци обавештени путем контаката са достављених коверата.

Рок за подношење пријава и пројеката је 8 (осам) дана од дана објављивања измењеног Јавног позива.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 25.12.2017. године. 

VII      Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 или 5 чланова, у зависности од броја приспелих пријава.

Чланове стручне комисије за спровођење конкурса именује председник општине из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

Општина Мали Зворник овим јавним позивом обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у стручној комисији да доставе предлог за чланове стручне комисије.

Рок за достављање предлога за чланове стручне комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс, односно до 21.07.2017. године.

VIII    Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси председник општине Мали Зворник на предлог стручне Комисије у року од 30 дана од дана закључења Конкурса. Одлука о расподели средстава биће објављена на интернет страници општине Мали Зворник а биће достављена и свим учесницима Конкурса.

На основу коначног решења о додели средстава, закључује се уговор који је основ за праћење реализације пројекта. Уговором ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                   Зоран Јевтић, с.р.

Измењени Јавни позив на Конкурс>>>

Нови Обрасци за пријаву на Конкурс>>>

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс>>>

Предлог Одлуке о расподели средстава по Конкурсу>>>

Информација за медије>>>

Решење о додели средстава>>>