На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019., 9/2020. и 52/21), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам, инспекцијске послове и обједињену процедуру оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ
ПРЕЛАЗА „МАЛИ ЗВОРНИК“ на кп. бр.767, 739/1, 766/1, 766/2, 765/1 КО Мали Зворник

Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Мали Зворник“ на кп. бр.767, 739/1, 766/1, 766/2, 765/1 КО Мали Зворник, обавиће се од 04.05.2022. године до 11.05.2022. године, у канцеларији број 23.на првом спрату у згради СО Мали Зворник,улица Краља Петра I бр. 38.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Републичка дирекција за имовину Републике Србије. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Шида.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, инспекцијске послове и обједињену процедуру општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38.

ОПШТИНСКА УПРАВА

Урбанистички пројекат (графички и текстуални део)