Република Србија
Општине Мали Зворник
Комисија за спровођење конкурса
за доделу средстава традиционалним
црквама и верским заједницама
Број: 06-2013/2
Датум: 18.11.2020. године

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/17) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 15/19, 1/20, 2/20, 5/20 и 12/20), Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2020. годину, дана 18.11.2020. године, расписује

Ј А В Н И      К О Н К У Р С

за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине
Мали Зворник за 2020. годину

I

Расписује се Јавни конкурс за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2020. годину и то за изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката, финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и реализацију културних, научних и других програма.

Одлуком о расписивању конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2020. годину, бр. 06-2013 од 09.11.2020. године, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

Предвиђена средства додељују се за:

-Изградњу или обнову цркава и верских објеката

-Адаптацију или реконструкцију цркава или верских објеката

-Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

-Финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и
-Реализацију културних, научних и других програма

II

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају традиционалне цркве и верске заједнице које се налазе на територији општине Мали Зворник и које програм од јавног интереса реализују на територији општине Мали Зворник.

III
Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Мали Зворник за изградњу, обнову, адаптацију и текуће одржавање црквених и верских објеката као и финансирање

догађаја битних за цркву/верску заједницу или реализацију културних, научних и других програма јесу:

-да подносилац програма има статус правног лица,

-да је седиште подносиоца програма на територији општине Мали Зворник,

-да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Мали Зворник
-карактер и значај програма, капацитет за реализацију програма,
-досадашња искуства у реализацији програма,

-број корисника према којима је усмерен програм

-висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине,

-да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

IV

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2020.годину на посебном обрасцу „Пријава на конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2020. годину“ (Пријава на конкурс) који је саставни део конкурсне документације.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

-Попуњен образац предлога пројекта;

-Потисану и оверену Изјаву (Изјава), која је саставни део конкурсне документације;
-Детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;
-Предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску делатност);
-Одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији верског
објекта за који се конкурише;
-Буџет пројекта;

-Доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.), уколико постоји суфинансирање.

Конкурсну документацију и потребне обрасце можете преузети сваког дана у од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38 као и на званичној интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Конкурсну документацију чине обрасци:
1. Образац бр. 1 – Пријава пројекта
2. Образац бр. 2 – Предлог пројекта
3. Образац бр. 3 – Изјава подносиоца пројекта
4. Образац бр. 4 – Буџет пројекта-финансијски део
5. Образац бр. 5 – Буџет пројекта-наративни део
6. Образац бр. 6 – Изјава партнера на пројекту

Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти лично на писарници Општинске управе општине Мали Зворник или поштом на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник.

На коверти обавезно назначити:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 06-2013/2

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

НЕ ОТВАРАТИ!
На полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве на јавни конкурс програм предаје се посебна пријава у посебно затвореној коверти.

V

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно од 18.11.2020. године, до 03.12.2020. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријава које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати.

VI

По завршетку конкурса, у року од 10 дана, Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава предлог Председнику општине о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Мали Зворник.

Одлуку о начину и висини расподеле средстава доноси Председник општине Мали Зворник, на основу извештаја и предлога Комисије, у року од 15 дана од дана пријема извештаја.

Одлука о расподели средстава доставља се свим учесницима Конкурса, а објављује се јавно на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине.

Након достављања наменског рачуна са корисницима средстава ће се закључити уговор о финансирању реализације програма/пројекта.

Овлашћено лице коме је одобрено финансирање обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати у 2020. години. Корисници средстава дужни су да најкасније до 31.12.2020. године, поднесу Извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором, а неутрошена средства су дужни да врате у Буџет општине Мали Зворник до 30.12.2020. године.

У случају непоступања у складу са претходним ставом, добијена средства корисници ће морати да врате, и неће им бити додељена средства у наредне две године, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.

Додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Мали Зворник, код Милана Остојића, контакт телефон 062/88-91-638.

Председник Комисије за
спровођење конкурса
Милан Остојић, с.р.