На основу члана 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/17) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 18/20, 1/21 и 5/21), Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину, дана 06.09.2021. године, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину

Расписује се Јавни конкурс за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину и то за изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката, финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и реализацију културних, научних и других програма.

Одлуком о расписивању конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину, бр. 06-246 од 24.02.2021. године, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Одлука о расписивању

Јавни конкурс

Oбразац 3.1- Пријава на конкурс

Oбразац 3.2- Предлог пројекта

Oбразац 3.3 – Изјава подносиоца предлога програма-пројекта

Образац 3.4 – Буџет пројекта- финансијски део

Oбразац 3.5 – Наративни буџет

Образац – Изјава партнера на пројекту