Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Komisija za dodelu stipendija
studentima sa teritorije
opštine
Mali Zvornik
Broj: 06-1607/1
Datum: 26.11.2021. godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 3. stav 3. Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 6/13, 14/17, 18/17 i 14/20) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu br. 06-1607 od 17.11.2021. godine, Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik, dana 26.11.2021. godine, raspisuje 

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima
sa teritorije  opštine Mali Zvornik za školsku 2021/2022. godinu

I

RASPISUJE SE Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku  2021/2022.  godinu za dvadesetpet studenata sa teritorije opštine Mali Zvornik.

Mesečni iznos stipendije utvrđuje se u visini od 10.000,00 dinara (desethiljadadinara).

Stipendije za tekuću školsku godinu isplaćivaće se u deset jednakih mesečnih rata,      a isplata će otpočeti nakon konačnosti  Odluke o dodeli stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2021/2022.  godinu i zaključenja Ugovora o stipendiranju.

II

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač  Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (u daljem tekstu: student), koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini na studije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

 1. dvadeset studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i
  pet studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija.           

Ukoliko u postupku izbora studenata Komisija za dodelu stipendija utvrdi da se prijavio manji broj od 20 studenata, odnosno da ne ispunjava uslove za dodelu stipendija 20 studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija  u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB, ili master akademskih studija, deo nedodeljenih sredstava biće prenet za studente koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, i obratno.

 1. da studiraju na teret budžeta,
 2. da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50,
 3. da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu,
 4. da su položili sve ispite iz prethodnih godina,
 5. da imaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik najmanje tri godine.           

Ukoliko se prilikom razmatranja prijava utvrdi da je broj studenata kojima će biti dodeljena stipendija, manji od broja studenata predviđenih u glavi  I ovog Konkursa, pravo na stipendiju mogu ostvariti i redovni studenti koji ispunjavaju sve uslove  iz glave I i II ovog Konkursa, izuzev tačke 6. glave II koja se odnosi na prebivalište studenta, gde pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti koji nemaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik najmanje tri godine a čiji roditelji imaju prebivalište u Malom Zvorniku.

III

Korisnik stipendije ne može biti student:

 • I godine studija ili koji ima status apsolventa, osim ako je deficitaran kadar,
 • koji je u radnom odnosu,
 • ako obnavlja aktuelnu godinu,
 • ako je već korisnik studentske stipendije ili kredita od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugih raznih fondova, organizacija i preduzeća.

IV

Student uz prijavu podnosi sledeća dokumenta:           

 1. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija, sa stepenom studija,
 2. Uverenje da studira na budžetu sa brojem upisanih ESPB,
 3. Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina sa brojem ESPB,
 4. Uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu,
 5. fotokopiju indeksa
 6. dokaz o prebivalištu (Uverenje iz PS Mali Zvornik da ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik u trajanju od najmanje tri godine).
 7. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

Dokumenta pod tačkom 6. i 7. ove glave moraju da budu pribavljena, odnosno  datirati iz vremena objavljivanja konkursa.                                        

V

Redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. postignutog uspeha u studiranju
 2. upisane godine studija.
 • Pod postignutim uspehom u studiranju, podrazumeva se visina prosečne ocene tokom studija.

Kriterijum se vrednuje bodovima, tako što se visina prosečne ocene studija pomnoži sa indeksom 6.

 • Kriterijumi za upisanu godinu studija vrednuju se po bodovima, i to za:
 1. upisanu drugu godinu studija –  10 bodova,
 2. upisanu treću godinu studija  –  15 bodova,
 3. upisanu četvrtu godinu studija –  20 bodova,
 4. upisanu petu godinu studija –  25 bodova,
 5. upisanu šestu godinu studija – 30 bodova,

Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem bodova  utvrđenih po kriterijumima, a prema podacima iz zvanične dokumentacije.

Na osnovu broja bodova utvrđuje se Rang lista.

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik i na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

Prijave na Konkurs dostaviti na adresu: Opština Mali Zvornik, Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br. 38, ili u šalter sali Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, u zatvorenoj koverti sa naznakom adrese i broja telefona.

Rok za dostavljanje prijava na Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2021/2022.godinu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 11.12.2021. godine.        

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI 

Odluku o dodeli stipendija doneće Komisija za dodelu stipendija u roku od 15 dana od dana zatvaranja Konkursa.

VII

Odluka o dodeli stipendija će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br. 38 i na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  na telefon: 062/88-91-984 ili putem mejla biljana.spasenovic@malizvornik.rs          

Kontakt osoba: Biljana Spasenović, dipl. pravnik

Komisija za dodelu stipendija
studentima sa teritorije opštine
Mali Zvornik  

Predsednik komisije
 Biljana Spasenović, s.r.