Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, дана 22.11.2022. године, расписује

К О Н К У Р С
за доделу стипендија студентима
са територије  општине Мали Зворник за школску 2022/2023. годину

РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу стипендија студентима за школску  2022/2023.  годину за двадесет студената са територије општине Мали Зворник.

Месечни износ стипендије утврђује се у висини од 10.000,00 динара (десетхиљададинара).

Стипендије за текућу школску годину исплаћиваће се у десет једнаких месечних рата, а исплата ће отпочети након коначности Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2022/2023.  годину и закључења Уговора о стипендирању.

Председник комисије
 Биљана Спасеновић, с.р.

Јавни позив

Образац пријаве

Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2022/2023. годину