Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинска управа
Конкурсна комисија
Број: 105-3
Датум:18.05.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“ Сл. гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и члана 27к Закона о буџетском систему (“ Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), дана 18.05.2021. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I Орган у коме се радно места попуњава:
Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник

II Радно место која се попуњава:
– Назив радног места: Шеф Одсека за евиденцију и управљање Општинском имовином, звање Саветник, 1 извршилац

III Опис послова радног места:Прати извршење пословних задатака овог одсека и одговара за њих, прати остваривање утврђене политике у области управљања општинском имовином, прати спровођење донетих аката из ове области и учествује у изради истих, израђује извештаје, анализе и информације из области управљања општинском имовином, организује све Законом предвиђене послове у вези евиденције и управљања општинском имовином, проучава и прати прописе из области управљања општинском имовином, непосредно спроводи прописе Општине у области деловања одсека, врши послове који се односе на управљање, коришћење и располагање општинском имовином, спроводи управне поступке експропријације, комасације, промета земљишта и зграда, арондације, самовласног заузећа земљишта, национализације и денационализације, конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, установљења права службености, као и других права на грађевинском земљишту, решава претходна имовинско – правна питања у поступцима издавања аката из обједињене процедуре и поступка легализације, води евиденцију о непокретностима које користи општина и јавна предузећа и установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе и евиденцију терета на непокретностима, прикупља документацију за упис општинске имовине у одговарајуће јавне регистре, води јединствени регистар непокретности у јавној својини општине и врши његово ажурирање у посебном софтверу за евиденцију о имовини, даје податке из евиденције имовине у својини јединице локалне самоуправе, прати прописе из области становања и комуналних делатности, израђује нацрте аката из стамбене и комуналне делатности, израђује решења о исељењу из стана бесправно усељених лица по захтеву корисника стана, врши административно-техничке послове везане за издавање у закуп станова са којима располаже Општина, прибавља потребну документацију и саставља записнике о стању општинских непокретности и врши њихову процену, даје предлоге за инвестиционо и текуће одржавање непокретности, прати инвестиције које се односе на општинске непокретности и израђује премер и предрачун радова, предлаже адаптацију, реконструкцију јавних објеката, као и продају, односно издавање истих, припрема нацрте аката из свог делокруга рада а које разматрају и доносе органи општине (општинска управа, председник општине, општинско веће и скупштина општине), води првостепени управни поступак, обавља и друге послове обавља и све друге имовинско – правне послове поверене законом и другим прописима, затим послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења, лично је одговоран руководиоцу одељења и начелнику општинске управе за законито, стручно, ефикасно, делотворно и благовремно обављање послова из делокруга својих послова и радних задатака.

IV Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне односно стручне области у оквиру правних наука или друштвено – хуманистичких наука и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене.

V Вредновање знања и вештина кандидата:
Познавање Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Закона о експропријацији, Закона о општем управном поступку, Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, Закона о планирању и изградњи као и вештине: аналитичко резоновање, логичко закључивање, вештина комуникације, организационе способности и сл.
Конкурсна комисија обавезно обавља усмени разговор са кандидатом.

VI Место рада:Општинска управа општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр. 38.

VII Aдреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова из конкурса, подносе се у коверти Конкурсној комисији, на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком: „за Јавни конкурс“, или путем поште.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Весна Илић, дипл. правник, телефон: 015/7-195-188, локал 110.

IX Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18) и то :
– да је пунолетан држављанин Републике Србије;
– да има прописано образовање;
– да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
– да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
– да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

X Рок за подношење пријава:Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник.

XI Садржина пријаве на Jавни конкурс:
Пријава на конкурс треба да садржи: Назив радног места за које се подноси пријава, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, краћа биографија, подаци о образовању, о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио, подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (тимски рад, комуникација и сл.)

XII Уз пријаву на Јавни конкурс подноси се биографија кандидата и следећи докази:
– диплома о стеченој стручној спреми,
– уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада)
– доказ о радном искуству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
– уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса)
– уверење о држављанству ( не старије од шест месеци)
-извод из матичне књиге рођених
-изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Напомена:Сви докази прилажу се у оргиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

XIII Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

XIV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18- аутент. тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Весна Илић, председник комисије

Текст Јавног конкурса

Образац изјаве