Конкурс објављен 07.07.2018. године

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинско Веће
Број: 105-2/2018
Датум: 05.07.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 48/218), члана 95. став 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Службни гласник Републике Србије“ бр. 95/2016) и члана 68. и 75. Статута општине Мали Зворник ( „Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 5/15-пречишћен текст), Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 05.07.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

IОрган у коме се радна места попуњавају: Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр. 38, 15 318 Мали Зворник. 

II Радна места које се попуњавају:

  1. Начелник Општинске управе општине Мали Зворник- Службеник на положају у I групи, 1 (један) извршилац, и 
  2. Заменик начелника Општинске управе општине Мали Зворник- Службеник на положају у II групи, 1 (један) извршилац 

 III Опис посла радног места: Начелник Општинске управе: Представља и заступа Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа запослених, покреће, води, одлучује о дисциплинској одговорности и изриче дисциплинске мере, даје Општинском већу предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Мали Зворник, обједињује и усмерава рад организационих јединица, распоређује руководиоце организационих јединица у управи, решава сукоб надлежности између организационих јединица, даје посебна овлашћења руководиоцима организационих јединица, односно запосленима који доносе решења у управном поступку, издаје, по потребни, налоге за рад свим запосленима у оквиру општинске управе, решава о изузећу службеног лица у општинској управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад општинске управе, образује и формира, по потреби, комисије и друга тела за обављање послова из надлежности општинске управе, закључује уговоре са физичким и правним лицима и другим органима и организацијама, утврђује распоред радног времена запослених у општинској управи, доноси правилнике, наредбе, упуства и решења у складу са законом и другим општим актима, одговоран је за законитост рада управе и законито коришћење средстава којима се финансира рад општинске управе, обавља и друге послове утврђене законом, статутом општине и одлуком о општинској управи, води и одлучује у првостепеном управном поступку, за свој рад и рад управе Начелник општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу.  

 III а Опис посла радног места: Заменик начелника Општинске управе: Обавља све послове начелника Општинске управе за случај његове одсутности и спречености да обавља своју дужност и помаже у раду начелнику општинске управе, обавља најсложеније нормативне 

послове везане за израду предлога одлука и других нормативних аката из делокруга рада органа општине,прати прописе, врши усаглашавање постојећих нормативних аката и израду пречишћених текстова истих,обавештава запослене о важећим законским прописима и општинским актима,пружа потребну стручну правну помоћ запосленима, учествује у доношењу решења у управном поступку,сачињава извештаје, анализе и информације и доставља их надлежним органима,сарађује са другим државним органима, предузећима, установама и другим органима и организацијама,обавља послове вођења првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у управном поступку,обавља послове пружања правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, води и одлучује у првостепеном управном поступку, обавља и друге послове по налогу Начелника општинске управе,за свој рад лично је одговоран Начелнику општинске управе.

 IV Услови за рад на радним местима: Високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) из научне области правних наука – правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит.

V Трајање рада: Радни однос на овим радним местима, односно положајима, заснива се на мандатни период од 5 (пет) година. 

VI Место рада: Мали Зворник, ул. Краља Петра I, 15 318 Мали Зворник. 

VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврствавање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку, вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења. Провера стручне способности, знања и вештина кандидата утврђиваће се у усменом разговору који је обавезан.

VIII. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник.

IX. Садржина пријаве на јавни конкурс: Назив радног места за који се подноси пријава; Име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).

X. Докази које кандидати прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава са биографијом и доказима о досадашњем радном искуству ( потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом  и у ком периоду је стечено радно искуство; уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту  (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса), доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење о здравственој способности (доставља само изабрани кандидат накнадно).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

XI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, именовано од стране Општинског већа, на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, 15 318 Мали Зворник, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у I или II групи – постављење начелника или заменика начелника Општинске управе Мали Зворник“.

XII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Милош Спасеновић, контакт телефон: 015/7-195-188, лок. 117.

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона ) које наведу у својим пријавама.

XIV НАПОМЕНА: Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                               Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства