Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинско Веће
Број: 105 – 4
Датум: 24.06.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 56. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 48/218), члана 95. став 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/18), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Службни гласник Републике Србије“ бр. 95/2016) и члана 69. и 86. Статута општине Мали Зворник ( „Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 5/15-пречишћен текст и 21/18)и Одлуке Општинског већа о расписивању јавног конкурса за ибор заменика начелника Општинске управе општине Мали Зворник, Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, расписује

Јавни конкурс
за попуњавање положаја у Општинској управи општине Мали Зворник

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр. 38, 15 318 Мали Зворник.

II Радно место које се попуњава:

  1. Заменик начелника Општинске управе општине Мали Зворник- Службеник на положају у II групи, 1 (један) извршилац

III  Опис посла радног места: Заменик начелника Општинске управе: обавља све послове начелника Општинске управе за случај његове одсутности  и спречености да обавља своју дужност и помаже у раду начелнику општинске управе, прати прописе, врши усаглашавање постојећих нормативних аката и израду пречишћених текстова истих, обавештава запослене о важећим законским прописима и општинским актима, послови вођења другостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у управном поступку, послови обраде предмета против којих је покренут управни спор, пружа потребну стручну правну помоћ запосленима, учествује у доношењу решења у управном поступку, сачињава извештаје, анализе и информације и доставља их надлежним органима, сарађује са другим државним органима, предузећима, установама и другим органима и организацијама, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, за свој рад лично је одговоран начелнику Општинске управе.

IV Услови за рад на радним местима: високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

V Трајање рада: Радни однос на овом радном месту, односно положају, заснива се на мандатни период од 5 (пет) година.

VI Место рада: Мали Зворник, ул. Краља Петра I, 15 318 Мали Зворник.

VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврствавање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку, вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења. Провера стручне способности, знања и вештина кандидата утврђиваће се у усменом разговору који је обавезан.

VIII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник.

IX Садржина пријаве на јавни конкурс: Назив радног места за који се подноси пријава; име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).

X. Докази које кандидати прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава са биографијом и доказима о досадашњем радном искуству ( потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство; уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса), доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење о здравственој способности (доставља само изабрани кандидат накнадно).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

  1. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење заменика начелника Општинске управе, именованој од стране Општинског већа, на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, 15 318 Мали Зворник, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у II групи – заменик начелника Општинске управе Мали Зворник“.

XII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Илић, дипл. правник контакт телефон: 064/195 66 34.

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона ) које наведу у својим пријавама.

XIV НАПОМЕНА: Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                                                 Председник Општинског већа
Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства,с.р

Текст Јавног конкурса

Образац изјаве