Република Србија
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 06-1865
Дана: 15.10.2020. године
Мали Зворник

У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења(„Сл. лист Општине Мали Зворник ”, бр. 13/20) Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ број 15/19, 1/20, 2/20, 5/20 и 12/20) и Годишњим планом јавних конкурса општине Мали Зворник, председник општине Мали Зворник, дана 15.10.2020. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ

(Социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе).

1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Мали Зворник које реализују удружења у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

2. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:
1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018.);
2. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
3. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
4. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе из буџета општине Мали Зворник у 2020. години износи 2.000.000,00 динара.
У оквиру јавног конкурса могуће је поднети пријаву на конкурс у максималној вредности до 800.000,00 динара

4. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2020. године

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Мали Зворник врши се применом следећих критеријума:
1. Максимално 25 бодова за референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
2. Максимално 25 бодова за циљеве који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
3. Максимално 25 бодова за суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4. Максимално 25 бодова за законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:
1. Попуњен образац пријаве са прилозима (Образац предлога програма и Образац буџета програма са наративним приказом буџета)
2. Доказ о ликвидности удружења, односно извештај о завршном рачуну за претходну годину уколико конкурише за износе преко 500.000 динара.
3. Антикорупцијски план

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом обавезном конкурсном документацијом, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за суфинансирање/финансирање удружења – не отварати” и истакнутим називом подносиоца пројекта, на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I број 38.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs. и писарници Општинске управе општине Мали Зворник.
За додатне информације можете се обратити Милану Остојићу на број телефона 062/88-91-638 или путем електронске поште на адресу milanostojic66@gmail.com

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

1. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Мали Зворник и на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
3. Одлука о избору програма којима се из буџета општине Мали Зворник додељују средства, Општинска управа општине Мали Зворник објавиће у року од 5 дана од дана доношења.
4. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
5. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

Председник општине Мали Зворник
Зоран Јевтић, с.р.

Текст јавног позива и потребне обрасце можете преузети у делу Јавних позива.

 Јавни конкурс
 Решење о образовању комисије
 Модел одлуке о непостојанју сукоба интереса
 Модел обрасца пријаве на конкурс
 Модел обрасца предлога програма
 Образац буџета бр. 1
 Образац буџета бр. 2
 Модел наративног приказа буџета
 Годишњи план јавних конкурса за 2020. годину
 Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења 05.11.2020.
 Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења
 Решење о додели средстава
 Извештај о усвајању финансијских извештаја о утрошеним средствима по Конкурсу из буџета општине Мали Зворник у 2020. години