Објављено 19.10.2018. године

Република Србија

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

расписује 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Пројекат “Женско иновационо стваралаштво и предузетништво Мали Зворник 2018“ 

I

            Пројекат „Женско иновационо стваралаштво и предузетништво Мали Зворник 2018“, а у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва, спроводи општина Мали Зворник – Општинска управа уз подршку Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.

            Средства за реализацију наведеног програма/пројекта обезбеђена су у износу од 2.340.000,00 динара. 

Циљ 

            Општи циљ овог пројекта је системско унапређење иновационог предузетништва међу женама кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, директну подршку реализацији њихових предузетничких идеја, као и  развоју њихових предузетничких способности и капацитета код жена.

            Крајњи циљ пројекта је повећање свести о важности женског иновационог предузетништва, повећање степена информисаности о мерама које се спроводе у циљу подршке женском иновационом предузетништву, као и остваривању значајније улоге жена предузетница на тржишту рада кроз развој њиховог пословања, запошљавања већег броја људи и остварења већих и одрживих прихода. 

Корисници 

            Право на коришћење бесповратних средстава по овом Конкурсу имају, жене као оснивачи предузетничких радњи, оснивачи, власници или деоничари привредних друштава, као и жене носиоци пољопривредних газдинстава који имају седиште на територији општине Мали Зворник и којa пројекат/програм реализују на територији општине Мали Зворник. 

II

Намена средстава 

            Средства намењена за „ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО СТВАРАЛАШТВО И ПРЕДУЗЕТНИШТВО МАЛИ ЗВОРНИК 2018“ могу се користити за следеће намене: 

  1. Израду и спровођење програм менторства и обука чији је циљ развој иновационих предузетничких вештина међу женама   
  2. Реализацију програма/пројеката који за циљ имају унапређење и развој њихових пословних иновационих капацитета- набавка опреме, доградња, реконструкција, адаптација , санација пословног простора;
  3. Реализацију других програма/пројекта којима се развија женско иновационо предузетништво на локалном нивоу.

Максималан  износ одобрених бесповратних средстава за намене од тачке 1. до

тачке 3. износи 234.000,00 динара. 

Бесповратна средства се не могу користити за: Измирење заосталих обавеза по основу такси и пореза, зајмова и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, трошкови  парничног поступка, трошкови закупа и лизинга, амортизације и одржавања, овере уговора код јавног бележника, кредитирање трећих лица и прикупљање докумената за пријаву на конкурс, обртних средстава, куповину половне и репариране опреме и репроматеријала. 

III

Подношење пријаве

            Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за фипансирање рограма/пројеката “Женског иновационог стваралаштва и предузетништва Мали Зворник 2018.године “ на јединственом обрасцу „Пријава на конкурс за финансирање женског иновационог стваралаштва и предузетништва Мали Зворник 2018 (Пријава) који је саставни део конкурсне документације. 

Уз пријаву, подносилац пријаве  обавезан је да приложи:

* Доказ да су регистровани у Агенције за привредне регистре или код другог надлежног органа за регистрацију (Извод о регистрацији из АПР, потврда о активном статусу и извод за одговарајућу производњу),

* Оргинал потврду о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса  издату од надлежне филијале Пореске управе, издату након објављивања конкурса

* Оргинал потврду о измиреним обавезама према локалној самоуправи издату од надлежне Локалне пореске управе, издату након објављивања конкурса

* Попуњен образац предлога пројекта (Образац бр.1),

* Образац буџета (Образац бр.2),

* Образац за писање наративног буџета (Образац бр.3),

*Потписану и оверену Изјаву овлашћеног лица о прихватању обавеза и наменском

коришћењу додељених средстава (Образац бр.4),

* Изјава о de minimis државнoj помоћи која је додељена у текућој фискалној и претходне две године,

* Фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица)

* Фотокопију финансијског извештаја за претходну годину (ако су била у обавези у 2017. години)

* Доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.), уколико постоји суфинансирање

* Фотокопију предрачуна, предмера и предрачуна радова или други одговарајући документ.

* Другу документацију која је од значаја за доделу средстава

            Образац пријаве на конкурс и Обрасци бр. 1- 4 и Изјаве саставни су део конкурсне документације

            Конкурсну документацију и потребне обрасце можете преузети сваког дана у термину од 700  до 15 00  часова у просторијама Општинске управе Мали Зворник, Краља Петра I 38 као и на званичној интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

            Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти лично на писарници Општинске управе Општине Мали Зворник или поштом на адресу : Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник. На коверти обавезно назначити: 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ СТВАРАЛАШТВА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА МАЛИ ЗВОРНИК 2018.  

“ НЕ ОТВАРАТИ“. 

            На полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве на јавни конкурс. 

IV

Рок за подношење пријаве

            Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања односно од 19.10.2018. до 03.11.2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати. 

VI

Критеријуми за избор програма /пројекта за финансирање

            Критеријуми за доношење предлога одлуке о избору програма-пројеката за финансирање женског иновационог стваралаштва и предузетништва Мали Зворник 2018 и висини средстава за њихову реализацију јесу:

  • Допринос остварењу јавног интереса након реализације.
  • Број запослених и новозапослени
  •  Одрживост програма / пројеката
  •  Економска оправданост предлога програма/пројекта у односу на циљ и очекиване ефекте

VII

Доношење одлуке о додели бесповратних средстава

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројекта Комисија може тражити појашњења предлога пројекта. Општина Мали Зворник задржава право да, на предлог Комисије, приликом разматрања пројеката не прихвати пројекте правних и физичких лица који су у блокади, против којих је покренут стечај и ликвидација, изречена мера забране обављања делатности,  претходним годинама добиле финансијску подршку, а нису испунили уговорне обавезе или та сарадња није била на задовољавајућем нивоу.

Општина Мали Зворник задржава право да, на предлог Комисије, по предметном конкурсу не додели укупно опредељена средства, уколико квалитет предложених пројеката није задовољавајући, односно нису испуњени захтевани услови.

Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса са предлогом Одлуке, Комисија доставља председнику општине у року од 8 дана од дана затварања конкурса.

На основу Извештаја комисије и уз сагласност Општинског већа председник општине доноси Одлуку о избору програма/пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму/пројекту, у року од 8 дана од дана пријема Извештаја комисије.

Одлука о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму/пројекту доставља се свим

учесницима Конкурса, а објављује се јавно на званичној интернет страници и огласној табли општине у року од 3 дана од њеног доношења.

Учесници конкурса, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору програма/

пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму/пројекту могу поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник.

            Након доношења, односно објављивања Коначне Одлуке о избору пројекта са носиоцем пројекта се закључује уговор којим се прецизно одређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме се пројекат реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорних обавеза – предмета пројекта, начин извештавања и потребну документацију која се доставља у циљу правдања утрошка одобрених средстава, као и друга питања која су од значаја за реализацију пројекта. У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана, сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Након објављивања Одлуке о избору пројеката, а пре закључења Уговора, неопходно је да носиоци изабраних пројеката доставе:

– Бланко сопствену меницу, регистровну у НБС као средство финансијског обезбеђења наменског утрошка одобрених средстава;

 – Менично овлашћење

– Фотокопију _картона депонованих потписа оверену од стране банке;

– Број наменског рачуна отврен код Управе за трезор за пренос средстава (у складу са обавезом дефинисаном у Правилнику о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ,„Службeни глaсник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16).

            Поред горе наведене документације подносилац пријаве је обавезан да достави

писане сагласности надлежних установа и органа, уколико то Пројекат захтева. Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Мали Зворник не може почети пре потписивања уговора.

Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног пројекта и у складу са уговором који се закључује између Општине Мали Зворник и носиоца пројекта. Уговором се могу утврдити и посебна ограничења (лимити) за одобрене буџетске ставке.

            Овлашћено лице коме је одобрено финансирање обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена. Комисија може у било ком тренутку трајања реализације пројекта тражити увид у до тада реализоване активности и извршити проверу наменског трошења средстава. Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до 31.12.2018. године. 

VIII

Извештај о реализацији програма/пројекта

Корисници средстава дужни су да у року од 20 дана по завршетку реализације пројекта, а најкасније до 28.01.2019. године, поднесу Извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором.

Извештаји се подносе на обрасцима за финансијско и наративно извештавање који ће бити саставни део Уговора. У случају непоступања у складу са претходним ставом, целокупна средства добијена по овом конкурсу носиоци програма/пројекта дужни су да врате у буџет општине Мали Зворник. 

IX

            Додатне информације у вези са реализацијом овог конкурса могу се добити у канцеларији бр 19 или путем телефона: 015/7195-193 или 069/8046209, а контакт особа је Драгица Станковић. 

                                              Председник општине
                                        Зоран Јевтић, дип.инж.руд.

Јавни позив>>>

Обрасци за попуњавање>>>

Одлука о додели бесповратних средстава>>>