Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 320-  35/2021-03
Датум: 15.11. 2021. године

Председник општине Млаи Зворник је дана 15.11.2021. године донео

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник

и радсписао

ОГЛАС
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник

Оглас