Комисија за избор чланова тела за праћење примене  Локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник на основу овлашћења наведених у решењу Општинског Већа о образовању комисије за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник  бр. 06-906 од 31.05.2017.године, као и на основу Локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник упуђује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО
У  ЛОКАЛНОМ  АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ТЕЛУ   ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 


Позивају се грађани општине Мали Зворник да доставе кандидатуре за чланство у Локалном антикорупцијском телу.Свака појединачна пријава би требало да задовољи следеће услове :

–          да пунолетно лице које подноси кандидатуру има место пребивалишта на територији општине Мали Зворник ;

–          да лице које подноси кандидатуру није осуђивано или да се против њега не води судски поступак за дела која се односе на корупцију;

–          да потенцијално  чланство у Локалном антикорупцијском телу није у сукобу са одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције ;

–          да лица не могу бити носиоци било које функције у  политичкој странци ;

–          не могу бити јавни функционери  у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против корупције;

–          нису радно ангажовани у органима општине Мали Зворник по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа  и др.)

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у Локалном  антикорупцијском телу општине Мали Зворник , би требало да доставе Комисији за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник:

-попуњен формулар пријаве у одговарајућој форми ( у прилогу  Огласа , доступан на званичном сајту општине Мали Зворник );

-биографију подносиоца пријаве ( у слободној форми) ;

-потврду  МУП-а да поносилац пријаве није осуђиван  и потврду надлежног суда да се не води кривични поступак за дела која се односе на корупцију;

-мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: Шта вас мотивише да се пријавите да се ангажујете у Антикорупцијском телу општине Мали Зворник? ; Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим ?; Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву ? 

Поступак селекције пристиглих пријава :

Комисија за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Мали Зворник ће у року од пет дана од дана завршетка јавног позива :

-извршити селекцију пристиглих пријава и изабрати оне који испуњавају опште и формалне услове за чланство у  антикорупцијском телу општине Мали Зворник;

-контактирати подносиоце пријава који испуњавају опште и формалне услове за чланство у  Антикорупцијском телу  и обавити разговоре са свим подносиоцима пријава у циљу мерења испуњености критеријума;

-Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског тела ће у року од седам дана од дана завршетка јавног позива утврдити коначну ранг листу подносиоца пријава и предлог доставити Скупштини Општине на усвајање; 

Образац јавног позива, формулар пријаве и остала документа која се односе на рад Комисије могу се преузети са званичног сајта општине Мали Зворник , на коме ће бити објављене и све одлуке Комисије.

Рок за достављање пријава је 10 дана од дана објављивања , закључно са 01.12.2017.године

Попуњене обрасце пријава , заједно са осталом документацијом , у запечаћеној коверти са назнаком „ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У ЛОКАЛНОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ТЕЛУ  ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК“ – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ , предати или послати поштом на следећу адресу: 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

Ул.КРАЉА ПЕТРА I 38
15318 Мали Зворник

                                                                                         

                               Председник  Комисијe
                                 Весна Дукић, с.р.

Јавни позив>>>

Образац пријаве>>>