Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинско веће
Број: 06-867
Дана: 20.05.2020. године
Мали Зворник 

На основу овлашћења из члана 69. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 21/18), a у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Мали Зворник за 2020. годину, Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној 20.05.2020. године, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СЕДИШТА ЗА БЕБЕ/ДЕЦУ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
 

1. 

Позивају се родитељи са територије општине Мали Зворник који имају децу узраста до 5 (пет) година, да поднесу захтев за доделу бесплатних седишта за бебе/децу за путничка возила. 

2. 

Критеријуми за доделу аутоседишта су следећа: 

– Пребивалиште једног родитеља на територији општине Мали Зворник;

– Датум рођења детета да је после 20.05.2015. године;

– Не могу учествовати родитељи за доделу аутоседишта за дете, на чије име су у претходној подели од стране општине бесплатно добили аутоседиште;

– Родитељи могу конкурисати само за једно аутоседиште, осим родитеља близанаца који могу конкурисати и за два аутоседишта. 

3. 

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања: 

– Попуњен Пријавни формулар;

-Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Мали Зворник (очитана лична карта);

– Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија). 

4. 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Мали Зворник.

Јавни позив биће објављен на огласној табли општине Мали Зворник и на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник (www.malizvornik.rs).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

Образац пријаве се може преузети на писарници општине Мали Зворник сваког радног дана  у времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет страници општине (www.malizvornik.rs). 

Пријаве се могу доставити поштом на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, са назнаком „За доделу аутоседишта за децу“ или на писарници општине Мали Зворник. 

5. 

У случају да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност  ће имати онај подносилац који је раније поднео пријаву. 

6. 

Све информације можете добити на број телефона 015/7195 188. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.

Образац пријаве