Национална агенција за регионални развој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава 

Програм подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у  2015. години, а који се састоји из два пројекта (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: НАРР) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама. 

 1. Пројекат подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга 

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга. 

Бесповратна средства ће се одобравати за: 

I група активности: 

 •  уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронска презентација. 

II група активности: 

 •  побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа и
 • израда и имплементација специјализованог софтвера. 

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове: 

 •     да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга (да регистрована претежна делатност у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);
 •     да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 •     да су основани најкасније 01. јула 2013. године;
 •     да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;
 •     да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
 •     да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 •     да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства НАРР и других државних институција. 

Средства се додељују у износу: 

 •     I група активности од 50.000,00 до 200.000,00 динара, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално100.000,00 динара
 •     II група активности од 50.000,00 до 500.000,00 динара. 

НАРР ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а. 

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 30.000.000,00 динара. 

2. Пројекат подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава 

Основни циљ Пројекта је развој женског предузетништва у смислу повећања броја жена у бизнису, веће видљивости успешних жена – предузетница и успешног предузетништва уопште, јачања мотивације предузетница за унапређење пословања, а кроз давање бесповратних финансијских средстава. 

Бесповратна средства ће се одобравати за: 

 •     уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда/сертификација/ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 •     побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 •     побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 •     тестирање нових производа;
 •     израду и имплементацију специјализованог софтвера;
 •     нови дизајн производа и амбалаже;
 •     електронску презентацију предузећа и
 •     едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке. 

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузетници чији је оснивач жена, а који кумулативно испуњавају следеће услове: 

 •     да је претежна делатност производња, прерада или пружање услуга (да регистрована претежна делатност у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);
 •     да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 •     да учешће жене/а у власништву привредног друштва износи најмање 25% и да истовремено жена/е управља/ју пословањем (жена/е је/су уписана/е у Агенцији за привредне регистре као директор или заменик директора), односно да је жена оснивач предузетничке радње;
 •     да су основани најкасније 01. јула 2013. године;
 •     да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;
 •     да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 •     да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства НАРР и других државних институција. 

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара за све активности, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара. 

НАРР за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 65% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а. 

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 10.000.000,00 динара. 

Привредни субјекти могу поднети пријаве по основу оба пројекта, али бесповратна средства не могу бити одобрена за исту активност. 

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). 

Рок за подношење пријава је 19. август 2015. године. 

Текст Пројеката, упутства, правила за оцењивање, пријаве и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама НАРР, на адресиwww.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама. 

За детаљније информације можете се обратити НАРР на бројеве телефона: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 и 011/2060-870. 

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији: 

 •     Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар; тел: 019/426-376, 426-377; e-mail:office@raris.org; www.raris.org;
 •     Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“ д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, 23000 Зрењанин; тел: 023/510-567, 561-064; e-mail:office@rcrbanat.rs; www.banat.rs;
 •     Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/3150-115, 233 440; e-mail:info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 •     Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;   
 •     Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 38/I, 18000 Ниш; тел: 018/515-447, 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
 •     Регионална развојна агенција „Златибор“ д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065, 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 •     Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад; Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 •     Регионална развојна агенција Срем д.о.о. Рума; Главна бр. 172, 22400 Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
 •     Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
 •     Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Kрагујевац; Краља Петра I бр. 22, 34000 Kрагујевац; тел: 034/302-701;    300-575; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;   
 •     Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, д.о.о. Београд; Топличин венац 11/4, 11000 Београд; тел: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: office@rarei.rs; www.rаrei.rs;
 •     Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница;    Јована Цвијића 20, 15300 Лозница; тeл: 015/876-096, 875-993; e-mail: office@rrappr.rs; www.rrappr.rs;
 •     Регионална развојна агенција PANONREG д.о.о. Суботица; Tрг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица; тел: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rs; www.panonreg.rs;
 •     Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ д.о.о. Пожаревац; Стари корзо 30/3, 12000 Пожаревац; тел: 012/510-824, 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;
 •     Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о. Крушевац, Балканска 63/4, 37000 Крушевац; тел: 037/418-520; e-mail: rakrusevac@gmail.com  

Конкурсна документација: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-po-Projektu-podrshke-razvoju-konkurentnosti-MMSP-u-2015.-godini 

Јавни позив>>> 

Конкурсна документација>>>