Р е п у б л и к а   С р б и ј а
Општина  Мали Зворник
Општинска управа
Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијска посове
Број: 320-  31 /2016-03
Датум: 09.09. 2016. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)   општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

– образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

– високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

– правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник  за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије. 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија  oпштине  Мали Зворник, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15  часова, у просторијама Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове  Општинске  управе  општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр.38, I спрат, канцеларија  бр. 19 или са сајта www.malizvornik.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине  или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2017. годину, на адресу: Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник, ул Краља Петра I, бр.38. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је  Бранко Радић, телефон: 015/472-859,  или лично у просторијама Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске  управе општине Мали Зворник,улица Краља Петра I, бр.38, I спрат, канцеларија  број 19.

Овај јавни позив објавити у листу “Лозничке новости“, на интернет страници општине  Мали Зворник www.malizvornik.rs и огласним таблама месних канцеларија.

                                                                                                      

                                                                             Комисија
                                                         за  израду Годишњег програма заштите
                                                  уређења и коришћења пољопривредног земљишта
                                                                  општине Мали Зворник