Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Одељење за привреду,урбанизам и инспекцијске послове
Број: 320- 25 /2017- 03
Датум: 27.09. 2017 године
Мали Зворник 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

–      образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

–      високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

–      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године. 

Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије. 

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својине општине Мали Зворник за 2018. годину, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. 

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник , Улица Краља Петра I, бр.38, I спрат, канцеларија 19 или са сајта www.malizvornik.rs 

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својине општине Мали Зворник за 2018. годину, ће га вратити подносиоцу неотвореног. 

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта u државној својини општине Мали Зворник за 2018. годину, на адресу: Одељење привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник,  ул Краља Петра I, бр. 38. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева. 

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Бранко Радић, телефон: 015/472-859, email:www,malizvornik.rs или лично у просторијама Одељења привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске  управе општине Мали Зворник,  Улица Краља Петра I, бр.38, I спрат, канцеларија 19. 

            Овај јавни позив објавити у дневном листу “Лозничке новости“,  на интернет страници општине Мали Зворник и огласним таблама месних канцеларија.                                                                                                    

                                                     Председник Комисије
                                           Драган Крстић, дипл.инж. пољ.  Ср.