Јавни позив је отворен од 20.07.2016. године

На основу чл. 43. ст.1 т. 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС, бр 36/09, 30/10, 88/10 и 38/15), од чл. 126.  Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера кативне политике запошљавања (Сл. гласник РС, 102/15), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр: 3400-101-40/2016 од 17.05.2016. године, закљученог између Националне службе за запошљавање филијале Лозница и општине Мали Зворник и Локалног акционог плана запошљавања општине Мали Зворник за 2016 годину усвојеног Одлуком бр: 06-209 од 05.02.2016. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ  МАЛИ ЗВОРНИК

 Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА 
ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА 
У 2016. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.   

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање (даље: филијала Лозница) у сарадњи са општином Мали Зворник :

  1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:

–       12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,     

–       14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

–       16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:

– послодавац који припада:

a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору – искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи 30% укупног броја укључених лица),

в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализацији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору, без обзира на област којом се бави,

г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;

–          да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

–          да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим актом послодавца  или описом послова, уколико у складу са законом нема обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;

–          да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

–          да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;

–          да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно социјално осигурање);

–          да укључи незапосленог који се води на евиденцији : филијале Лозница-испостави Мали Зворник, и који задовољава опште и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима Националне службе за запошљавање и:

  • има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање посебних практичних знања и вештина,
  • није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
  • изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четворогодишње високо образовање;

 

– у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца – подносиоца захтева;

– да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

– да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Документација за подношење захтева:

–          захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу филијале Лозница;

–          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационих делова;

–          уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;

–          извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

–          извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

–          извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;

–          доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:

  • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање – образац М-А),
  • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),
  • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Филијала Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник  задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се филијали Лозница-испостави Мали Зворник, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у наведеној филијали или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Филијала Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова филијала Лозница и општина Мали Зворник  задржавају право да изврше службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

 

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава лице и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима

20

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава лице и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима

15

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима

10

2.

Дужина обављања делатности

Пословање 1 година и више

20

 

Пословање до 1 године

10

3.

Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

20

 

50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

15

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

12

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

10

 

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

20

4.

Делатност послодавца (претежна)

Производна

20

Услужна

15

Остало

10

5.

Програм стручног усавршавања

У потпуности задовољава – детаљно разрађен програм који испуњава услове за стручно усавршавање (детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима на месечном нивоу) и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама

20

 

Оптимално задовољава – достављен програм са наведеним стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће се бити стечене током програма стручног усавршавања, видљиве везе између елемената програма

15

 

Минимално задовољава – области учења, послови и задаци на месечном нивоу су више информативног карактера, без детаљног разрађивања и јасно видљивих веза између елемената програма

10

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији филијале Лозница и општине Мали Зворник по јавним позивима од 2012. до 2015. године.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Динамика одлучивања

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлежне филијале Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник, по овлашћењу директора Националне службе , а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више незапослених доноси директор Националне службе у сарадњи са општином Мали Зворник уз претходну сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе.

Филијали Лозница у сарадњи са општином Мали Зворник задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана доношења одлуке.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да филијали Лозница достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим.

Филијала Лозница ће, на основу достављене документације, са послодавцем, ангажованим лицем на стручној пракси и општином Мали Зворник  закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. 

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

–          фотокопија/очитана лична карта,

–          фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

–          незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;

–          доставља филијали Лозница извештаје о присутности незапосленог на стручној пракси, у складу са уговором;

–          достави филијали Лозница извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

–          изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вештинама и компетенцијама;

–          омогући филијали Лозница и општини Мали Зворник контролу реализације уговорних обавеза и

–          обавести филијалу Лозница и општину Мали Зворник о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о програму могу се добити у филијала Лозница-испостави Мали Зворник на телефоне 015/879-710, 015/879-709 ,  015/471-969 

Јавни позив је отворен од 20.07.2016. године и трајаће до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2016. године.

 

Текст Јавног позива>>>

Образац Захтева>>>