Objavljeno 20.07.2016. godine

Na osnovu čl. 43. st.1 t. 7. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Sl. glasnik RS, br 36/09, 30/10, 88/10 i 38/15), čl. 126.  Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera kativne politike zapošljavanja (Sl. glasnik RS, 102/15), Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja br: 3400-101-30/2016 od 11.05.2016. godine, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Loznica i opštine Mali Zvornik i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Zvornik za 2016 godinu usvojenog Odlukom br: 06-209 od 05.02.2016. godine       

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJEFILIJALA LOZNICA
U SARADNJI SA OPŠTINOM MALI ZVORNIK

Raspisuje 

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA USLOVA
ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 201
6. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, u skladu sa opštim ili posebnim zakonom, bez zasnivanja radnog odnosa.

Nacionalna služba u saradnji sa opštinom Mali Zvornik kroz program stručne prakse finansira, najduže 12 meseci, nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita.

Nezaposleni koji se stručno osposobljavao kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, a najduže do 12 meseci.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje-filijala Loznica (dalje: filijala Loznica) u saradnji sa opštinom Mali Zvornik:

  1. isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza, sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

–       12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,     

–       14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

–       16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

  1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti:

– poslodavac koji pripada:

a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%),

b) javnom sektoru, i to isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite (broj lica koja će biti uključena u program kod poslodavaca iz javnog sektora biće opredeljen na nivou svake filijale i ne sme preći 30% ukupnog broja lica uključenih u program stručne prakse),

v) izuzetno, na teritoriji AP Kosovo i Metohija pravo učešća u realizaciji programa može ostvariti i poslodavac koji pripada javnom sektoru, bez obzira na oblast kojom se bavi,

g) udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre;

–          da poslodavac u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

–          da je posebnim zakonom kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja staža, odnosno polaganja stručnog ispita;

–          da poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 (trideset) dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate NBS;

–          da je izmirio ranije ugovorne obaveze i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

–          da ima najmanje jedno zaposleno lice (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

–          da osposobljava nezaposlenog koji se vodi na evidenciji Nacionalne službe, zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u program, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i:

  • ima srednje, više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje,
  • nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita,
  • nije iskoristio u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci,
  • izuzetno, lice koje se osposobljavalo sa srednjim stepenom obrazovanja i nakon toga steklo više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje;

–          da ne osposobljava nezaposlenog koji je u periodu od tri meseca pre podnošenja zahteva bio u radnom odnosu kod tog poslodavca;

–          da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

1) ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili

2) najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;

– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje   lica, odnosno, da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jednog nezaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 10 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 11 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

 

Dokumentacijaza podnošenje zahteva:

–          zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu filijale Loznica;

–          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR; ukoliko delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela; za poslodavce advokate – rešenje o upisu u Imenik advokata;

–          uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;

–          izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

–          izvod iz banke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

–          izvod iz zakona gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja staža, odnosno polaganja stručnog ispita;

–          izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca ili naziv i opisi poslova za koje će se nezaposleni osposobljavati, kao i uslovi za obavljanje istih;

–          dokaz o kadrovskim kapacitetima za stručno osposobljavanje lica, i to:

  • dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva (potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M-A),
  • dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/licenca/uverenje),
  • dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

 

Filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik  zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u programu podnosi se  filijali Loznica-ispostavi Mali Zvornik, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u u navedenoj filijali.

 

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Provera podnetih zahteva

Filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik  zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

 

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

 

BODOVNA LISTA

Br.

Kriterijumi

Bodovi

1.

Kadrovski kapaciteti

Mentor poseduje istu struku i ima više od 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor poseduje stručna i praktična znanja za obavljanje poslova na kojima se stručno osposobljava lice i ima više od 48 meseci radnog iskustva na tim poslovima

25

Mentor poseduje istu struku i ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor poseduje stručna i praktična znanja za obavljanje poslova na kojima se stručno osposobljava lice i ima od 36 do 48 meseci radnog iskustva na tim poslovima

20

Mentor poseduje istu struku i ima od 12 do 24 meseca radnog iskustva

ili

mentor poseduje stručna i praktična znanja za obavljanje poslova na kojima se stručno osposobljava lice i ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva na tim poslovima

10

2.

Dužina obavljanja delatnosti

Poslovanje 1 godina i više

25

Poslovanje do 1 godine

10

3.

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse

Više od 70% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

25

50-70% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

20

30-50% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

10

11-30% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

5

Poslodavac ranije nije koristio finansijska sredstva ili ugovorna obaveza poslodavca još traje

 

25

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

75

 

Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“ odnosi se na program stručne prakse sproveden u organizaciji filijala Loznica i opštine Mali Zvornik po javnim pozivima od 2012. do 2015. godine.

Ukoliko više poslodavaca ostvari isti broj bodova primenom navedenih kriterijuma, prednost će se dati poslodavcu koji je ostvario veći broj bodova kod kriterijuma „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“, zatim „Kadrovski kapaciteti“ i na kraju kriterijum „Dužina obavljanja delatnosti“.  

 

Dinamika odlučivanja 

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se u roku do 30 dana od dana podnošenja zahteva. Odluku o sprovođenju programa stručne prakse kojom se uključuje do 49 nezaposlenih donosi direktor  filijale  Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe  i pribavljenom mišljenju lokalnog saveta za zapošljavanje.

Odluku o sprovođenju programa stručne prakse kojom se uključuje 50 i više nezaposlenih donosi direktor Nacionalne službe u saradnji sa opštinom Mali Zvornik  uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora, a na osnovu predloga Komisije za dodatno obrazovanje i obuke, koju imenuje Upravni odbor Nacionalne službe.  

Filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši korekciju broja lica, u skladu sa raspoloživom kvotom koja je opredeljena za filijalu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Rok za realizaciju odluke o sprovođenju programa, odnosno zaključivanje ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obaveze je do 45 dana od dana donošenja odluke.

U cilju zaključivanja ugovora sa poslodavcem i nezaposlenim angažovanim licima, poslodavac je u obavezi da filijala Loznica dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim.

Filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik će na osnovu dostavljene dokumentacije sa poslodavcem , angažovanim licem i opštinom Mali Zvornik na stručnoj praksi zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse i u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka. 

 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa licem na stručnoj praksi:

–          fotokopija/očitana lična karta,

–          fotokopija kartice tekućeg računa.

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

–          stručno osposobljava nezaposlenog u dužini trajanja ugovorne obaveze;

–          osposobi nezaposlenog za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom;

–          dostavlja filijali Loznica izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

–          dostavi filijali Loznica izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

–          organizuje nezaposlenom polaganje stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;

–          izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ispitu;

–          omogući filijali Loznica  i opštini Mali Zvornik  kontrolu realizacije ugovornih obaveza i

–          obavesti filijalu Loznica i opštinu Mali Zvornik o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

 

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja nezaposlenog, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu mogu se dobiti u filijali Loznica na telefone 015/879-710, 015/879-709 , 015/471-969 

Javni poziv je otvoren od 20.07.2016. godine i trajaće do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2016. godine.


Tekst Javnog poziva>>>

Obrazac za prijavu>>>